Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Mange skuespillere får spørsmål om de ønsker å ta arbeid «på lønn eller faktura», men dette er ikke noe skuespilleren kan velge selv.

 

Verken skuespilleren eller den som utbetaler pengene kan velge fritt hvilken tilknytningsform som skal benyttes. Det er de faktiske forhold rundt arbeidet som skal utføres som ifølge norsk rett bestemmer tilknytningsformen, altså om en er arbeidstaker, frilanser (ikke-ansatt arbeidstaker) eller selvstendig næringsdrivende. Hva som i hvert enkelt tilfelle er den juridisk riktige tilknytningsformen er det den som utbetaler pengene som skal vurdere. Benytter de feil tilknytningsform kan dette få skattemessige konsekvenser for dem.

Hvilken tilknytningsform som benyttes er også av stor betydning for skuespilleren. Det er for eksempel bare når skuespillerne er arbeidstakere at de opptjener fulle rettigheter i folketrygden og er beskyttet av arbeidsmiljøloven og tariffavtalene.

At det finnes tariffavtaler som regulerer skuespilleres arbeid, taler i seg selv for at skuespillere generelt er å regne som arbeidstakere. Hadde ikke skuespillerne vært arbeidstakere, ville det nemlig ikke vært anledning til å inngå tariffavtaler. Norsk Skuespillerforbund mener at det bare er i de tilfeller hvor det konkrete arbeidet ikke dekkes av en tariffavtale, at den som engasjerer skuespillere må vurdere hvilken tilknytningsform som er juridisk korrekt.

Likevel vil de fleste skuespillere gjennom en lang karriere oppleve å bli tilknyttet på flere ulike vis. I tillegg er flere av våre medlemmer innimellom også selv arbeids- eller oppdragsgivere. Derfor er det viktig å vite hvilke plikter og rettigheter som følger med de ulike tilknytningsformene.

De viktigste rettighetene for hver av de tre tilknytningsformene:

Arbeidstaker/ansatt

 • Arbeidstakere er vernet av arbeidsmiljøloven og opptjener fulle rettigheter i folketrygden.
 • Arbeidstakere mottar lønn og arbeidsgiver beregner og betaler inn skatt og trygdeavgift.
 • Arbeidstakere har krav på ferie og feriepenger.
 • Arbeidstakere har, på visse vilkår, rett til innmelding i arbeidsgivers pensjonsordning.
 • Arbeidstakere mottar sykepenger med 100 % dekning fra første sykedag, og dagpenger ved arbeidsledighet.
 • Arbeidstakere er dekket av arbeidsgiverens yrkesskadeforsikring.
 • Arbeidstakere får dekket sin lønn fra den statlige lønnsgarantiordningen hvis arbeidsgiveren går konkurs.

 

Selvstendig næringsdrivende (f.eks. driver enkeltpersonforetak)

 • Selvstendig næringsdrivende er sin egen sjef og står helt fritt til å bestemme hvordan arbeidet skal utføres. De driver for egen regning og risiko og har ansvaret for resultatet av virksomheten de driver. Det er et vilkår for å kunne anses som selvstendig næringsdrivende at en driver en vedvarende virksomhet av en viss aktivitet og et visst omfang og at virksomheten er egnet til å gi nettoinntekt.
 • Selvstendig næringsdrivende beregner og betaler skatt selv, inkludert en høyere trygdeavgift enn arbeidstakere.
 • Selvstendig næringsdrivende er ikke vernet av arbeidsmiljøloven.
 • Selvstendig næringsdrivende har ikke oppsigelsesvern. Avslutting av oppdragstakerforholdet reguleres av alminnelig kontraktsrett. Dersom den selvstendig næringsdrivende ikke leverer etter avtalen og avtalen ikke sier noe annet, kan oppdragsgiver avslutte kontrakten med umiddelbar virkning.
 • Selvstendig næringsdrivende må selv sørge for yrkesskadeforsikring og spare til pensjon.
 • Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på ferie og får ikke feriepenger fra oppdragsgiver.
 • Selvstendig næringsdrivende mottar ikke sykepenger de første 16 dagene, men får 75 % dekning fra den 17. sykedagen.
 • Selvstendig næringsdrivende mottar ikke dagpenger ved arbeidsledighet.
 • Selvstendig næringsdrivende får ikke dekket sin betaling av den statlige lønnsgarantiordningen dersom oppdragsgiver går konkurs.
 • Selvstendig næringsdrivende som har en bruttoinntekt på mer enn 50.000 kr skal levere næringsoppgave til skattemyndighetene.

 

Frilanser

 • Frilansere står i en mellomstilling mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og utfører arbeid eller oppdrag «utenfor tjeneste». Det betyr at de, i likhet med selvstendig næringsdrivende, er sin egen sjef, utfører arbeidet for egen regning og risiko, og ikke er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet eller løpende kontroll med arbeidet, men de skiller seg fra selvstendig næringsdrivende ved at de ikke driver virksomhet av varig karakter og av et større omfang.
 • Frilansere mottar lønn, de fakturerer ikke. Arbeidsgiver beregner og betaler inn skatt og trygdeavgift på samme måte som for arbeidstakere.
 • Frilansere har ikke krav på ferie og feriepenger.
 • Frilansere er delvis vernet av arbeidsmiljøloven og har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og vern mot diskriminering.
 • Frilansere er ikke dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, og må spare til pensjon selv.
 • Frilansere mottar sykepenger med får 100 % dekning fra den 17. sykedagen.
 • Frilansere har rett til dagpenger ved arbeidsløshet, men det er vanskelig å bevise at arbeidsløsheten er reell.
 • Skuespillere som ansettes i tråd med Lydbokavtalen, gjør arbeidet som frilansere.
Publisert: 17.12.2019
Tekst: Brynhild Mostad Ystgaard
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Caspar de Kiefte

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.