Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Bransjenyheter

Modernisering av åndsverkloven

Stortinget sluttet seg 11. juni til regjeringens forslag om generell avtalelisens, som skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk. - Akkurat hva vi trenger, sier skuespillerforbundets generalsekretær.

Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover. Etter at loven har blitt oppdatert med tiltak mot opphavsrettsbrudd på internett og nye vernetidsbestemmelser, har Stortinget nå sluttet seg til forslaget om generell avtalelisens, som skal gjøre det enklere å avtale bruk av åndsverk.

-  Med dette får vi verktøyet vi trenger for å sikre kunstnernes interesser og enkel klarering. Det er særlig viktig i en tid der nye, digitale visningsformer er i rask framvekst, sier generalsekretær og advokat i Norsk Skuespillerforbund, Eirik Djønne.  
Norsk Skuespillerforbunds høringsuttalelse til lovforslaget kan leses her. 

- Opphavsretten er avgjørende for at både de som investerer i og de som utvikler åndsverk sikres økonomisk utbytte av sin kreative virksomhet.  For å bidra til utviklingen av kreative næringer er derfor sterk beskyttelse av opphavsretten et klart premiss for regjeringens politikk, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding fra Kulturdepartementet: 

Gir nye muligheter 

Åndsverkloven skal samtidig sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet. Å balansere rettighetshavernes interesser mot brukernes, er derfor en viktig oppgave for loven.

Forenklet klarering er i tråd med EUs planer om et nytt digitalt forbrukermarked, og vil også være et tema i det videre arbeidet med en ny åndsverklov i Norge. Departementet avholdt 9. juni i år et innspillseminar der alle interessegrupper ble invitert til dialog om dette arbeidet.

- Både for musikkindustrien, norsk filmbransje og andre kulturnæringer gir generell avtalelisens nye muligheter for innovativ produkt- og tjenesteutvikling, sier kulturministeren.

To hoveddeler i forslaget

Lovforslaget har to hoveddeler:

Den første delen gjelder reglene om avtalelisens. Det foreslås også visse endringer i tvisteløsningsreglene for avtalelisens på undervisningsområdet og området for videresending av kringkastingssendinger.

Den andre hoveddelen av proposisjonen gjelder gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU). Direktivet skal løse problemene med å klarere bruk av verk i digitale bibliotek i tilfeller der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket. Det foreslås at direktivet gjennomføres ved nye regler i åndsverkloven. 

 

Les mer her: www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/