Skuespilleragenter

Tips til deg som vurderer å skaffe deg en agent.

 

Agenter har ikke nødvendigvis som oppgave å skaffe deg mer arbeid, men de tilbyr som regel å bistå i forhandlinger, kontraktsinngåelser og økonomispørsmål, og de kan promotere deg i sine kanaler. Før du inngår en avtale med en agent, bør du tenke nøye over hva du ønsker at agenten skal hjelpe deg med.

Før du inngår et samarbeid med en agent

Tenk gjennom hvorfor du ønsker å ha en agent. Er det for å få hjelp med forhandlinger og kontraktinngåelser? Er det fordi du ønsker flere jobber? Ønsker du at agenten kun skal hjelpe deg med å få jobb i utlandet? Velg en agent som har kompetanse på det du ønsker hjelp til. Ønsker du hjelp til å få jobber i utlandet, bør du undersøke om agenten har kontakter og erfaring med dette.

Gjør undersøkelser og forsikre deg om at agenten du velger har erfaring med skuespilleres ansettelsesforhold og at agenten kjenner til de tariff- og rammeavtaler som Norsk Skuespillerforbund har inngått med ulike aktører i bransjen.

Sørg for at agenten kjenner til at du har inngått avtale om rettighetsforvaltning med Norsk Skuespillerforbund, og hva dette innebærer.

Du bør undersøke om agenten også driver med casting i tillegg til agentvirksomheten. En agent som også driver med casting skal ikke bare ivareta skuespillernes interesser, men også produsentens interesser. Du bør overveie nøye om du ønsker en agent som må balansere disse hensynene.

Du bør ikke ha flere agenter samtidig uten å opplyse dem om dette.

Gode råd til agentavtalens innhold

Vi anbefaler at avtaler med agenter alltid inngås skriftlig.

Sørg for å lese avtalen nøye, og send gjerne en kopi til Norsk Skuespillerforbund så vi kan gi deg en vurdering av avtalen før du skriver under.

Avtalen bør inneholde bestemmelser om hvor mye agenten skal ha i honorar, om agentens honorar skal trekkes av din brutto- eller nettoinntekt, om agenten skal ha betaling også for oppdrag som agenten ikke har forhandlet fram, bestemmelser om.

Profesjonelle agenter tar vanligvis 10-15 % av inntekten din i honorar for sitt arbeid. Agenthonoraret bør ikke overstige 15 % av din totale betaling per engasjement.

Det bør avtales at skuespillerens betaling etter fradrag av agenthonorar, som minimum skal tilsvare minstesatsene i Norsk Skuespillerforbunds tariff/-rammeavtaler, og at agenten skal forhandle frem ansettelses-/engasjementsavtaler som minimum tilfredsstiller de krav og vilkår som fremgår av den relevante tariff- eller rammeavtale.

Det bør være tydelig avtalt hvem som utbetaler betalingen, både til deg selv og til agenten.

Det bør være tydelig avtalt i hvilket omfang agenten skal involvere seg i avtaler om engasjement som du allerede har inngått.

Du bør være oppmerksom på omfanget av agentavtalen, og i hvilken grad dette begrenser deg. Dersom du fortsatt ønsker muligheten til å skaffe deg oppdrag på egen hånd, må kontrakten ikke blokkere dette. Sørg også for å avklare om agenten skal ha betalt også for oppdrag som du forhandler frem selv.

Avtalen bør kunne sies opp, også hvis den er tidsbegrenset. Oppsigelsestiden bør ikke avtales til mer enn tre måneder.

Du bør aldri akseptere en bestemmelse om at du er forpliktet til å betale agenthonorar for avtaler om arbeid som inngås etter agentavtalens opphør.

Mens du har kontrakt med agenten din

Du bør fortløpende opplyse agenten din om alle forhold som er av betydning for avtalen og samarbeidet med agenten.

Det er du som er agentens oppdragsgiver, og som betaler for agentens tjeneste. Husk at du alltid selv har ansvar for å vurdere agentens råd.

Agenten bør sørge for å alltid inngå skriftlig avtale med produsentene. Avtalen agenten forhandler frem må som minimum tilfredsstille norsk lov, og de tariff- og rammeavtaler som gjelder for området.

Dersom agenten har personlige eller økonomiske interesser overfor en arbeidsgiver, skal agenten ikke fremforhandle avtaler med denne uten å opplyse skuespilleren om dette.

Husk at agenten ikke skal ha en andel av betaling for dine rettigheter eller andre avtalemessige vederlag, som utbetales via Norsk Skuespillerforbund etter tariffavtalens bestemmelser, slik som royalty og vederlag for videreutnyttelse.

Eventuelle endringer i agentavtalen bør kun skje med begge parters skriftlige samtykke.

Når du avslutter samarbeidet med agenten din

Ta hensyn til agentavtalens bestemmelser om frister for oppsigelse av avtalen.

Du bør alltid si opp agentavtalen skriftlig, for å kunne dokumentere oppsigelsen.

Med mindre annet er avtalt, skal agenten ikke ha honorar for avtaler om arbeid som er inngått etter agentavtalens opphør.

Publisert: 18.12.2019
Tekst: Brynhild Mostad Ystgaard
Sist oppdatert: 24.06.2020
Foto: Helloquence/Unsplash

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.