Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stipend og støtteordninger for skuespillere - Utskriftsvennlig oversikt

Oversikt over ulike stipend- og støtteordninger som kan være aktuelle for skuespillere. NB! Sjekk alltid nettsiden til søkerinstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

NORSK SKUESPILLERFORBUNDS FOND FOR FRILANSERE

Produksjonsstøtte til frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund.

Søknadsfrist: 1. april og 1. september

Vedtekter for Fond for Frilansere

Søknadsskjema til Fond for Frilansere

NORSK SKUESPILLERFORBUNDS VEDERLAGSFOND: REISESTIPEND

Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond forvalter kollektivt vederlag utbetalt gjennom NORWACO.
Styret i fondet har bestemt at rundt 300 000,- av disse pengene skal gå til reisestipend til skuespillere. Det forutsettes at søker har vært aktiv i film- og tv-produksjoner.

Søknadsfrist: 15. mars

Søknadsskjema reisestipend.pdf

Søknaden sendes til: nsf(at)skuespillerforbund.no

FAHLSTRØMS FOND

Støtte til trengende medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år. 
Søknadsskjema og veiledning på www.skuespillerforbund.no/index.php/veiledning/stipender/vedtekter-for-fahlstrms-fond

Søknaden sendes til:
Norsk Skuespillerforbund, Welhavens gt. 1, 0166 Oslo/nsf(at)skuespillerforbund.no

MARIT OG ELSA HALSETS LEGAT

Halsets legat til minne om Axel Otto Normann utdeles hvert år til en eller flere eldre skuespillere, på Normanns fødselsdag 23. januar. Søknadsfrist annonseres i dagspressen hvert år (som regel i slutten av november/begynnelsen av desember).
Legatstyret fastsetter legatprosjonens størrelse og hva som skal legges til grunn ved utdelingen når det gjelder alder, virke som skuespiller m.v. Legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodesees.

Søknad om tildeling sendes til foretningsfører:
Advokat Bjørn Nærvik
Tuengveien 30
0374 Oslo

eller på e-post til naervik(at)vikenfiber.no

STATENS KUNSTNERSTIPEND

  • Arbeidsstipend
  • Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere under 35 år
  • Diversestipend
  • Diversestipend for nyutdannede kunstnere
  • Stipend for etablerte kunstnere
  • Stipend for seniorkunstnere

Statens kunstnerstipend er underlagt Kulturrådet. Årlig søknadsfrist medio oktober, les mer på egne sider: www.kunstnerstipend.no

NORSK KULTURRÅD

For oversikt over alle søknadsfrister, se kulturrådets egne sider

E-post: post(at)kulturrad.no
Nett: www.norskkulturrad.no

FOND FOR LYD OG BILDE

Fondet er opprettet for å gi rimelig godgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde. Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. 

Prosjektstøtte 
Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Gjenopptakelse av sceneforestillinger 
Støtte til gjenopptagelse og spredning av sceneforestillinger som allerede har hatt premiere (som hovedregel mindre enn tre år før søkertidspunktet). Det skal foreligge konkrete planer for gjennomføring, normalt innen ett år fra søknadstidspunkt.

Søknadsfrist: Løpende

Les mer på kulturradet.no/fond-for-lyd-og-bilde

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE - innspilling, prosjekt- og reisestøtte, behovsprøvd stønad

Fondet gir bl.a. forestillingsstøtte til avlønning av kunstnere på scenen (underskuddsgaranti), reisestøtte til kunstfaglige reiser,  støtte til kurs/seminarvirksomhet og innspillinger, samt behovsprøvd stønad til eldre utøvere. 
Søknadsfrist: Seks frister i året, se fondets nettsider for datoer.

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE - reise og utdanninsstipend

Fond for utøvende kunstnere deler også ut reise- og videreutdanningsstipend til utøvende kunstnere (musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter og sceneinstruktører). 

Fond for utøvende kunstnere, Postboks 8191 Dep, 0034 OSLO
Tlf. 21 04 58 00,  E-post ffuk@ffuk.no, Nettside www.ffuk.no

STIKK.NO
- UDs STØTTEORDNING FOR SCENEKUNST

Utenriksdepartementet finansierer ordningen som administreres av Danse-og teatersentrum. Alle søknader blir behandlet av et særskilt oppnevnt fagutvalg, der også UD er representert. 

Reisestøtte: 
Det overordnede formål med tilskuddsordningen er å bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får internasjonale muligheter. Ordningen skal bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv og til at scenekunst fra Norge kan inngå i en gjensidig dialog med internasjonalt kulturliv.

Søknadsskjema

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på stikk.no

SPENN.NO - Støtte til produksjoner rettet mot barn og unge

SPENN er Scenekunstbrukets støtteordning til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge. 

FRITT ORD

Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere en levende debatt og en uredd bruk av det frie ordet. Det gis støtte til prosjekter innenfor fire programområder: Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning eller Kunst og kultur. Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at behandling av søknaden er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

For mer informasjon og innsending av søknad, gå til www.fritt-ord.no/no/soknader/

E-post: post(at)fritt-ord.no
Web: www.fritt-ord.no

EUs MEDIA- OG KULTURPROGRAM - Kreativt Europa

Kulturprogrammet:

Europeiske nettverk

Europeiske plattformer, treårig

Internasjonale samarbeidsprosjekter

EUs sider om kulturprogrammet:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en

Norsk kulturråds sider om kulturprogrammet:
www.kulturrad.no/eus-kulturprogram

NORDISK KULTURFOND

Støtte til nordiske samarbeidsprosjekter.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Ministerråds sekretariat
Store Strandstræde 18
1255 København K.
DANMARK
Tlf: 00 45 33 96 02 00
Fax: 00 45 33 32 56 36

Fondet mottar kun søknader via sin hjemmeside:
www.nordiskkulturfond.org

DÁIDDAFOANDA

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge. Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres felles prosjekt som det er vanskelig å få midler til gjennom andre finansieringskilder. Fondets midler kan brukes til prosjekter der minst to av kunstnergrenene er representert, og/eller der det er samarbeid med kunstnere eller kunstnergrupper fra andre urfolk. Enkeltpersoner kan ikke søke. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dáiddafoandas sekretariat ved 

Samisk Kunstnerråd
tlf. (+ 47) 78 46 70 06
e-post: post@samidaiddar.no
www.samidaiddar.no

SVENSK-NORSK SAMARBEIDSFOND

har som formål å fremme svenskt-norskt samarbeid, særlig på det kulturelle området, samt virke for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge. Yter prosjektstøtte opp til 40.000 samt kunstnerstipender. Søkeren skal være bosatt i et av landene.

Svensk-Norska samarbetsfonden
c/o Foreningen Norden
Harbitzalleen 24
0275 OSLO
Tlf: 22 51 67 60
Fax: 22 51 67 61

Søknaden sendes til:
Svensk-Norska samarbetsfonden
box 12707
S-11294 Stockholm
SVERIGE
tlf: 00 46 8 65 41 990
fax: 00 46 8 65 28 099

www.norden.se/norge.asp

FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID

Har tilsvarende formål som over. Gir kun såkalte "oppholdsstipend" til henholdsvis Lysebu i Norge og Schæffergaarden i Danmark. Søknadsfrist: Løpende

Fondet for dansk-norsk samarbeid
v/Per Ivar Vaagland
Lysebu
Pb. 109 Holmenkollen
0324 OSLO
tlf: 22 14 23 90
fax: 22 49 43 06
www.dansk-norsk.no

NORSK-FINSK KULTURFOND

Har tilsvarende formål som over.
Søknadsfrist: Løpende

Norsk-Finsk Kulturfond
Drammensvn. 39
0271 OSLO
tlf: 22 54 84 11
fax: 22 54 09 64

Kommunale kunst og kulturstipend

Mange kommuner deler ut årlige kunst- og kulturstipend. Kontakt kulturavdelingen i din kommune for mer informasjon.

  • Bergen kommunes kulturstipend
    Deler ut etableringsstipend, arbeidsstipend og generelt kulturstipend (reise-, studie- prosjekt-) til personer med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet; innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, teater, dans, film, musikk og kulturarbeidere. Størrelsene på arbeidsstipendene tilpasses statlige ordninger.