Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stipend og støtteordninger for skuespillere - Utskriftsvennlig oversikt

Oversikt over ulike stipend- og støtteordninger som kan være aktuelle for skuespillere. NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid nettsiden til søkerinnstans for å være sikker på at du har riktig søknadsfrist og kontaktinformasjon.

NORSK SKUESPILLERFORBUNDS FOND FOR FRILANSERE

Produksjonsstøtte til frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund.
Søknadsfrist: 1. april og 1. september
Vedtekter for Fond for Frilansere
Søknadsskjema til Fond for Frilansere

NORSK SKUESPILLERFORBUNDS VEDERLAGSFOND: REISESTIPEND

Norsk SkuespillerforbundS vederlagsfond forvalter kollektivt kabelvederlag utbeltalt gjennom NORWACO.
Styret i fondet har bestemt at rundt 300 000,- av disse pengene skal gå til reisestipend til skuespillere. Det forutsettes at søker har vært aktiv i film- og tv-produksjoner.

Søknadsfrist: som regel i februar/mars

Søknadsskjema reisestipend.pdf

Søknaden sendes til:
Norsk Skuespillerforbund, Welhavens gt. 1, 0166 Oslo eller per e-post til nsf(at)skuespillerforbund.no

FAHLSTRØMS FOND

Støtte til trengende medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år. 
Søknadsskjema og veiledning på www.skuespillerforbund.no/index.php/veiledning/stipender/vedtekter-for-fahlstrms-fond

Søknaden sendes til:
Norsk Skuespillerforbund, Welhavens gt. 1, 0166 Oslo

MARIT OG ELSA HALSETS LEGAT

Halsets legat til minne om Axel Otto Normann utdeles hvert år til en eller flere eldre skuespillere, på Normanns fødselsdag 23. januar. Søknadsfrist annonseres i dagspressen hvert år (som regel i slutten av november/begynnelsen av desember).
Legatstyret fastsetter legatprosjonens størrelse og hva som skal legges til grunn ved utdelingen når det gjelder alder, virke som skuespiller m.v. Legatstifterne har ønsket at særlig eldre kvinnelige skuespillere skal tilgodesees.

Søknad om tildeling sendes til foretningsfører:
Advokat Bjørn Nærvik
Tuengveien 30
0374 Oslo

STATENS KUNSTNERSTIPEND

Arbeidsstipend (1-5 år), Arbeidsstipend for yngre kunstnere (1-3 år), Diversestipend, Diversestipend for  nyutdannede, Stipend for seniorkunstnere/etablerte kunstnere.
Statens kunstnerstipend er underlagt Kulturrådet, som fra og med 2013 har innført elektroniske søknader.  Kulturrådets søknadsportal åpner 4-5 uker før søknadsfristen

Årlig søknadsfrist medio oktober, les mer på egne sider: www.kunstnerstipend.no

Statens Kunstnerstipend, Postboks 8192 Dep, 0034 Oslo

NORSK KULTURRÅD

Forprosjekt scenekunst:
Det gis tilskudd til scenekunstnere; koreografer, regissører, forfattere eller andre scenekunstnere som ønsker å utvikle et forprosjekt på egen hånd eller i samarbeid med andre aktører. Det gis ikke tilskudd til produksjon av scenekunst. Det kan søkes om tilskudd inntil 100 000 kr.

Hovedsøknadsfrister*: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Fri scenekunst-teater
Ordningen støtter utvikling og produksjon av teater utenfor de offentlig støttede institusjonene. Det kan søkes støtte til produksjon og til visninger i tilknytning til den ferdige produksjonen. Det kan gis støtte til enkeltproduksjoner eller til flere produksjoner innenfor en tidsavgrenset periode, maksimalt over fire år. Tilskudd gis til produksjonsutgifter, inkludert utgifter til produsent, samt administrasjons- og driftsutgifter. Prosjektet (-ene) må være kunstnerisk begrunnet

Hovedsøknadsfrister*: 1. februar og 1. september

Gjestespill/formidling
Støtter formidling av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt, samt visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge. Det kan søkes om tilskudd til enkeltgjestespill eller til turneer. Ordningen er åpen for to slags søkere: Norske arrangører av gjestespill og norske aktører/produksjonsenheter som er invitert til å vise sine produksjoner i eller utenfor Norge.

Hovedsøknadsfrister*: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Basisfinansiering faste scenekunstgrupper
Tilskuddsordningen skal styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet. Den skal gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid.
Det kan gis støtte til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. Støtten gis som et fast årlig tilskudd, i opptil fire år. Det kan søkes om fornyelse av støtten. Som hovedregel gis det ikke tilskudd i mer enn 12 sammenhengende år.

Hovedsøknadsfrist*: 1. februar

Andre scenekunsttiltak:
Ordningen skal gi støtte til tiltak innen scenekunstområdet som bidrar til det profesjonelle feltets faglige utvikling. Aktuelle prosjekter kan være kurs, seminarer, workshops eller støtte til dokumentasjonsprosjekter og manuskriptutvikling for fagbøker. Det gis ikke tilskudd til utdanningsformål eller produksjon av scenekunst.

Hovedsøknadsfrister*: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Kunstløftet:
Kunstløftet er et utviklingsprosjekt for perioden 2012-2015 som støtter interessante og relevante kunstprosjekter for barn, ungdommer og unge voksne i alle kunstformer. Støtter bl.a. kunstproduksjoner, etablere eller videreutvikle produksjonsarenaer, prosjekter som fremmer kunnskapsutveksling, dialog og debatt med målgruppen, gjestespill eller tilsvarende formidlingstiltak. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som primært har et pedagogisk formål, filmproduksjon eller turnéstøtte

Hovedsøknadsfrister*: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Prosjektstøtte barne- og ungdomskultur
Prosjektstøtte til nyskapende kunst- og kulturprosjekter (workshops, forestillinger, formidlingstiltak) der barn og unge deltar aktivt sammen med eller er ledet av profesjonelle kunstnere og formidlere. Det gis ikke støtte til fast kursvirksomhet og kurs/workshoper der opplæring alene er målet, og normalt ikke til filmproduksjoner (kort- og langfilmer) og utvikling av interaktive medier. Det er ikke anledning til å søke tilskudd fra både Kunstløftet og Prosjektstøtte barne- og ungdomskultur til ett og samme prosjekt.

Hovedsøknadsfrister*: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Rom for kunst: 
Rom for kunst skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Det gis tilskudd til nybygg, tilbygg, ombygging og oppgradering av eksisterende lokaler, utvikling av nye driftsmodeller og samarbeidsnettverk.

Hovedsøknadsfrister*: 1. desember og 1.juni

Arrangørstøtteordningen:
Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er arenaer som festivaler, kulturhus og andre regionale  arrangører,  som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst. Det kan søkes om programmeringsmidler til program som viser helhet og egenart.

Hovedsøknadsfrister*: 1. juni og 1. februar

Driftsstøtte:

Post 74 er lagt ned og midlene for driftsstøtte til kunst- og kulturorganisasjoner skal fra 2015 tildeles gjennom en ny ordning i Kulturfondet. Retningslinjer for ordningen er vedtatt i mars 2015.
Søknadsfrist: 2. juni 2015. Les meir om driftsstøtta i Kulturfondet.

*Søknadsfrister kan variere med helligdager etc. For oversikt over alle søknadsfrister se kulturrådets egne sider

Norsk kulturråd
Mølleparken 2
Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo
Tlf: 21 04 58 00
E-post: post(at)kulturrad.no
Nett: www.norskkulturrad.no

FOND FOR LYD OG BILDE

Fondet er opprettet for å gi rimelig godgjørelse til rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde. Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket

Prosjektstøtte 
Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke om støtte bl.a. til produksjon og formidling av scenekunst.

Søknadsfrist: Hovedsøknadsfristene er 1. februar og 1. september (kan variere noe, se nettsidene for eksakt dato).

Gjenopptakelse av sceneforestillinger 
Støtte til gjenopptagelse og spredning av sceneforestillinger som allerede har hatt premiere (som hovedregel mindre enn tre år før søkertidspunktet). Det skal foreligge konkrete planer for gjennomføring, normalt innen ett år fra søknadstidspunkt.

Søknadsfrist: Løpende

Søkere til Fond for lyd og bilde skal benytte Kulturrådets søkerportal fom. juli 2013. Det anbefales å begynne på utfylling av søknasdsskjemaene i god tid før søknadsfristen.  Denne er absolutt, og søknadsportalen stenger i det denne går ut.

Les mer på kulturradet.no/fond-for-lyd-og-bilde

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE - innspilling, prosjekt- og reisestøtte, behovsprøvd stønad

Fondet gir bl.a. forestillingsstøtte til avlønning av kunstnere på scenen (underskuddsgaranti), reisestøtte til kunstfaglige reiser,  støtte til kurs/seminarvirksomhet og innspillinger, samt behovsprøvd stønad til eldre utøvere. 
Søknadsfrist: Seks frister i året, se fondets nettsider for datoer.

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE - reise og utdanninsstipend

Fond for utøvende kunstnere deler også ut reise- og videreutdanningsstipend til utøvende kunstnere (musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter og sceneinstruktører). I 2014 vil det bli delt ut 70 stipend á kr 30.000.
Det kan benyttes elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist: se fondets nettsider (som regel i midten av mars)

Fond for utøvende kunstnere, Postboks 8191 Dep, 0034 OSLO
Tlf. 21 04 58 00,  E-post ffuk@ffuk.no, Nettside www.ffuk.no

STIKK.NO
- UDs STØTTEORDNING FOR SCENEKUNST

Utenriksdepartementet finansierer ordningen som administreres av Danse-og teatersentrum. Alle søknader blir behandlet av et særskilt oppnevnt fagutvalg, der også UD er representert. 
Det gis tilskudd under to ordninger:

Reisestøtte: 
Reisestøtteordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske scenekunstneres offentlige opptreden i utlandet. Det kan også gis støtte til profesjonelle scenekunstneres deltagelse i annen virksomhet i utlandet som anses å ha stor betydning for feltet. Søknader om reisestøtte for ekspertbesøk ved norske scenekunstfestivaler vil også bli vurdert.
Fem søknadsfrister i året; februar, april, juni, september, november.
Søknadsskjema

Kulturutveksling med land i sør:
Følgende type tiltak kan finansieres over rammebevilgningen:
1. Besøksreiser fra utlandet til Norge av profesjonelle, utøvende kunstnere fra land i sør.
2. Kortids gjesteopphold i land i sør for norske profesjonelle, utøvende kunstnere.
3. Deltagelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til kultur og utvikling.

To søknadsfrister i året.
Søknadsskjema

Alle søknader må leveres elektronisk.
Søknadsskjema og retningslinjer finner du på stikk.no

SPENN.NO - Støtte til produksjoner i Den kulturelle skolesekken

Fra 2009 er forvaltningen av produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS. (Midlene ble samtidig lagt inn i det ordinære statstilskuddet til Scenekunstbruket. Norsk scenekunstbruk mottar ingen midler fra Norsk Tippings overskudd fordelt på kulturformål, Den kulturelle skolesekken.) Støtteordningen har fått navnet Spenn.no

Man kan søke midler til:

 • Nye produksjoner og prosjekter: 
  Søknadsfrist 1. september
 • Tilrettelegging / gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné:
  Søknadsfrist 1. mars og 1. september

Både søknadsprosedyrene og behandlingen i utvalget vil være elektronisk/webbasert.
Vil du ha mer informasjon eller sende søknad, se www.spenn.no

Salg av forestillinger innen DKS:
I tillegg til å være forvalter er Scenekunstbruket hovedleverandør av scenekunst innen Den kulturelle skolesekken. De formidler ferdigproduserte forestillinger fra frie, profesjonelle scenekunstnere/grupper i 16 av landets 19 fylker. For å få forestillingen din vurdert, må du være profesjonell, dvs. med kunstnerisk bakgrunn i form av utdanning eller profesjonell virksomhet i min. 3 år.

Har du en ferdig forestilling som du ønsker vurdert for Scenekunstbrukets repertoar, må du sende Scenekunstbruket informasjon (om forestillingen og utøverne/gruppen) inkl. DVD senest to uker før møtedato i kunstnerisk råd.
Les mer her: http://scenekunstbruket.no/pub/nskb/omscenekunstbruket/?aid=43 

Søknad sendes til: Norsk scenekunstbruk AS, Storgt. 10b, 0155 Oslo.

Utvikling av forestillinger for barn og unge - Seanse:

Seanse er et senter for kunstproduksjon drevet av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Høgskulen i Volda. Seanse støtter nyskapende kunstproduksjoner rettet mot barn og unge gjennom å gi veiledning og rom til kunstnere. Søknad om arbeidsopphold mottas gjennom hele året.

Les mer på www.seanse.no

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - lokale midler

Den statlige satsingen på Den kulturelle skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemidler. 80 prosent av midlene skal gå til lokale og regionale tiltak, 20 prosent er sentrale prosjektmidler. Det er flere admistratorer av midlene som settes av til Den Kulturelle Skolesekken. Dette betyr at det opereres med flere søknadsfrister og forskjellige behandlingsprosedyrer. Vi oppfordrer derfor til å gå inn på hjemmesidene til Den Kulturelle Skolesekken for å holde seg oppdatert.

 

FRITT ORD

Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere en levende debatt og en uredd bruk av det frie ordet. Det gis støtte til prosjekter innenfor fire programområder: Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning eller Kunst og kultur. Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at behandling av søknaden er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknadsfrist: løpende
I 2014 er fristene: 6. januar for behandling i februar, 7. februar for behandling i mars/april, 28. mars for behandling i mai og 9. mai for behandling i juni,1. august for behandling i september, 12. september for behandling i oktober/november og 31. oktober for behandling i desember.

For mer informasjon og innsending av søknad, gå til www.fritt-ord.no/no/soknader/

Styret i Institusjonen Fritt Ord

Uranienborgvn. 2
0258 Oslo
Tlf: 23 01 46 46
E-post: post(at)fritt-ord.no
Web: www.fritt-ord.no

 

EUs MEDIA- OG KULTURPROGRAM - Kreativt Europa

EUs program Kreativt Europa bygger på erfaringene og suksessen fra Kultur- og MEDIA- programmene, som har støttet kultur- og filmsektoren i over 20 år. Det nye programmet omfatter et delprogram for kultur som gir tilskudd til scene- og billedkunst, kulturarv og andre områder og et for MEDIA som gir tilskudd til den audiovisuelle bransjen. Et nytt, tverrfaglig programområde skal støtte politisk samarbeid, andre tverrfaglige tiltak og det nye garantifondet, som trer i kraft i 2016.

Med et budsjett på 1,46 milliarder euro for programperioden 2014 - 2019, vil programmet gi et betydelig løft til den kreative sektoren. Av programmets totale budsjett vil 56% settes av til MEDIA-delen, 31% til kulturdelen og 13% til det tverrfaglige programområdet.

Kulturprogrammet:

Norge deltar i EUs kulturprogram gjennom EØS-avtalen og betaler årlig en kontingent som gir norske kulturaktører muligheter til å delta på lik linje som aktører fra EUs medlemsland. Kulturdepartementet har ansvar for den norske deltakelsen i programmet, mens Norsk kulturråd informerer, gir råd og veiledning til norske kulturaktører. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Aktuelle søknadsordninger og -frister i 2014: 

Europeiske nettverk:  19. mars

Europeiske plattformer, treårig:  19. mars
Plattformer skal bestå av en koordinerende enhet (søker) og minst 10 medlemsorganisasjoner etablert i minst 10 forskjellige land godkjent for deltakelse i Kreativt Europa. En koordinerende enhet for plattformen av kulturaktører kan søke støtte til flerårige rammeavtaler.

Internasjonale samarbeidsprosjekter: 5. mars
Små: Består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa. Man kan søke om støtte opp til 200 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 60% av prosjektets totale budsjett.
Store: Består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks forskjellige land som er med i Kreativt Europa. Man kan søke om støtte opp til 2 000 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 50% av prosjektets totale budsjett.

Eus sider om kulturprogrammet:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en

Norsk kulturråds sider om kulturprogrammet:
www.kulturrad.no/eus-kulturprogram

NORDISK KULTURFOND

Støtte til nordiske samarbeidsprosjekter.
Søknadsfrister: 1. februar og 1. september for beløp over 100.000
Seks søknadsfrister i året for beløp under 100.000.

Nordisk Kulturfond
Nordisk Ministerråds sekretariat
Store Strandstræde 18
1255 København K.
DANMARK
Tlf: 00 45 33 96 02 00
Fax: 00 45 33 32 56 36

Fondet mottar kun søknader via sin hjemmeside:
www.nordiskkulturfond.org

KULTURKONTAKT NORD

Kulturkontakt Nord ble etablert i 2007 og er en del av Nordisk ministerråds organisation. Kulturkontakt Nord skal i første rekke ha ansvar for informasjon og rådgivning samt fungere som sekretariat for de nordiske kulturministrenes program. Kulturkontakt Nord skal også profilere nordisk kultursamarbeid i och utenfor Norden.

Kulturprogrammet er delt i to moduler:

 • Under modulen for kompetanseheving og kunnskapsformidling ikan det søkes om støtte til seminar, workshop, masterclass, kurs el. l. for profesjonelle aktører. Modulen vil også åpne opp for kritisk diskurs. Modulen ser kritisk diskurs i form av faglige diskusjoner og samtaler, som viktig i forhold til kompetanseheving.
 • Under modul for produksjonsrettet virksomhet og formidling. kan man søke støtte til produksjon av verker, prosjekter og initiativ som innebærer en kreativ prosess og/eller en møteplass mellom kunstnere/kulturaktører og publikum, inklusive mobilitet av verker og kunstneriske og/eller kulturelle prosesser.

Mobilitetsprogrammet gir støtte til til reise for individer, nettverksbygging og støtte til residenssentre.

Søknadsfrister, se www.kknord.org

NORSK TEATERRÅD

Støtteordningen for historiske spill/friluftsspill skal gå til tiltak som kan heve den kunstneriske kvaliteten på lokale og regionale historiske spill og friluftsspill.

I statsbudsjettet for 2009 er forvaltningen av ordningen for historiske spill flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk Teaterråd. Se mer på Norsk Teaterråd sine nettsider.

Norsk Teaterråd ( Besøksadresse: Tollbugt. 17), Postboks 1129 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon: 24 14 11 00
Telefaks: 22 33 50 23
E-post: norsk.teaterrad@teater.no
www.teater.no

DÁIDDAFOANDA

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge. Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres felles prosjekt som det er vanskelig å få midler til gjennom andre finansieringskilder. Fondets midler kan brukes til prosjekter der minst to av kunstnergrenene er representert, og/eller der det er samarbeid med kunstnere eller kunstnergrupper fra andre urfolk. Enkeltpersoner kan ikke søke. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dáiddafoandas sekretariat ved 

Samisk Kunstnerråd
tlf. (+ 47) 78 46 70 06
e-post: post@samidaiddar.no
www.samidaiddar.no

 

SVENSK-NORSK SAMARBEIDSFOND

har som formål å fremme svenskt-norskt samarbeid, særlig på det kulturelle området, samt virke for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge. Yter prosjektstøtte opp til 40.000 samt kunstnerstipender. Søkeren skal være bosatt i et av landene.

Søknadsfrist: 31. januar

Svensk-Norska samarbetsfonden
c/o Foreningen Norden
Harbitzalleen 24
0275 OSLO
Tlf: 22 51 67 60
Fax: 22 51 67 61

Søknaden sendes til:
Svensk-Norska samarbetsfonden
box 12707
S-11294 Stockholm
SVERIGE
tlf: 00 46 8 65 41 990
fax: 00 46 8 65 28 099

www.norden.se/norge.asp

FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID

Har tilsvarende formål som over. Gir kun såkalte "oppholdsstipend" til henholdsvis Lysebu i Norge og Schæffergaarden i Danmark. Søknadsfrist: Løpende

Fondet for dansk-norsk samarbeid
v/Per Ivar Vaagland
Lysebu
Pb. 109 Holmenkollen
0324 OSLO
tlf: 22 14 23 90
fax: 22 49 43 06
www.dansk-norsk.no

NORSK-FINSK KULTURFOND

Har tilsvarende formål som over.
Søknadsfrist: Løpende

Norsk-Finsk Kulturfond
Drammensvn. 39
0271 OSLO
tlf: 22 54 84 11
fax: 22 54 09 64

Kommunale kunst og kulturstipend

Mange kommuner deler ut årlige kunst- og kulturstipend. Kontakt kulturavdelingen i din kommune for mer informasjon.

 • Bergen kommunes kulturstipend
  Deler ut etableringsstipend, arbeidsstipend og generelt kulturstipend (reise-, studie- prosjekt-) til personer med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet; innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, teater, dans, film, musikk og kulturarbeidere. Størrelsene på arbeidsstipendene tilpasses statlige ordninger. Søknadsfrist er 1.juni.