Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Opphavsrett

Dette bør du som skuespiller vite om opphavsrett:

Opphavsrettsloven slår fast at det er den som har skapt et åndsverk - altså et litterært, vitenskapelig eller kunstneriske verk av enhver art – som har enerett til å ”gjøre det tilgjengelig for almenheten” og fremstille nye versjoner av det.
Med andre ord er dette DEN sentrale loven for alle kunstnere. Opphavretten er retten til selv å råde over det du har laget. Den sikrer deg økonomiske og ideelle rettigheter.

Åndsverksloven (opphavsrettsloven) finner du her.

Kulturdepartementet har hatt et forslag om ny lov ute til høring. Høringssvarene kom inn før 1. september 2016 og er til vurdering. 

Skuespillere og opphavsrett:

Utøvende kunstnere har også vern etter det som kalles ”nærliggende rettigheter”, et vern som langt på vei svarer til det vern opphavsmenn har. Opptak av din framføring kan bare skje etter samtykke. Det samme gjelder tilgjengeliggjøring av opptaket, for eksempel på nett.

En skuespiller kan være skapende i tillegg til å være utøvende kunstner. Det er ikke yrkestittel som er avgjørende, men om du faktisk skaper noe og ikke bare framfører andres verk.

Betaling for opphavsrett:

Det ligger en stor økonomisk verdi i et åndsverk.  Dersom du gir andre, for eksempel en produsent retten til kommersiell utnyttelse av et åndsverk eller prestasjon, så har du rett til vederlag.
Skuespillere mottar betaling for opphavsrett på følgende måter:

 • Frikjøp 
  Den summen som avtales for å spille inn en tv-serie eller film består av to elementer. Det ene er lønn for arbeidet og den andre er betaling for bruk av det du frambringer. En dagsats kan se stor ut hvis du glemmer at det også er betaling for rettighetene. Noen ganger frikjøpes eller forhåndsbetales all utnyttelse. Andre ganger betales det særskilt for senere utnyttelse som finner sted. Les avtalen nøye.
   
 • Privatkopieringsvederlag
  Lovbestemmelsen om opphavsmenns enerett tillater i utgangspunktet ikke andre å kopiere deres verk. Eneretten er imidlertid veiet opp mot det allmenne hensynet til spredning av kulturuttrykk. Dermed har det blitt lovfestet at privatpersoner kan kopiere verk i private og familiære sammenhenger. (Verk som er lovlig kjøpt eller ervervet med tillatelse, kan deles med nære venner og slektninger.)
  I statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget kr 43,8 millioner som kompensasjon til opphavsmenn for lovlig kopiering til privat bruk. (Privatkopieringsvederlag). Norsk Skuespillerforbund fordeler skuespillernes andel av disse midlene til både medlemmer og ikke-medlemmer.
   
 • Royalties el annen betaling utløst ved bruk av åndsverket 
  Ved salg til annen tv-stasjon, strømmetjenester, dvd-salg, merchandising og annen utnyttelse er det vanlig med royalty av netto inntekt
   
 • Videresendingsvederlag: 
  Når filmer- og TV-drama videresendes gjennom kabelnett og på annen måte ut til private hjem, skal produsenter, opphavsmenn og utøvende kunstnere motta vederlag for dette. Videresendingsvederlaget utbetales dels individuelt, dels kommer det alle skuespillere til gode gjennom stipender og arbeid med for eksempel tariffavtaler. 
  Videresendingsvederlag samles inn gjennom avtalelisensløsningen og Norwaco. 
  Den som tar ned signalene og innleder en distribusjon, som er pliktig til å inngå avtaler og betale vederlag til rettighetshaverne. En ”videresender” (eller distributør) kan være alt fra en kommersiell signalleverandør, som for eksempel Canal Digital og GET, et borettslag, et sameie, en velforening, et hotell, en bedrift, en sosial institusjon, et fengsel, et asylmottak, en skole, osv. Det har vært tvister mellom Norwaco og distributører og kringkastere knyttet til forståelse av lov og faktum når det gjelder videresending. En sak står for Høyesterett per september 2015. 
  De kommersielle signalleverandørene tjener store summer på å videreformidle TV-kanaler som inneholder filmer og tv-serier med opphavsrett.  Dette er rettigheter de må betale vederlag til Norwaco for. Betalingen som kommer inn, fordeles etter forhandlinger i Norwaco og går til kollektive fond og tiltak som kommer alle skuespillere til gode.

NSFs vederlagsfond og kollektive midler

NSF har i likhet med mange andre organisasjoner et vederlagsfond som nyttes til stipend og andre tiltak som kommer skuespillerne til gode.

NSF har 4,5 ansatte og betaler styremedlemmer og andre som gjør et arbeid for forbundet.  Forbundet framforhandler avtaler som sikrer skuespillernes arbeidsvilkår og inntekter, gir reisestipend til medlemmer og produksjonsstøtte til frilansere, arrangerer faglige møter og seminar. NSF eier  også prøvelokaler som leies ut rimelig til teaterproduksjoner og til Norsk Skuespillersenter. Sistnevnte har forbundet etablert som egen stiftelse i 2006. I 2012 etablerte vi sammen med NTO og Norske Dansekunstnere Skuespiller- og danseralliansen som skal bedre frilanseres arbeidssituasjon.

Tariffavtalenes betydning for vederlag

Kabelselskapene betaler NORWACO for tillatelsen til å sende TV-program, staten betaler for lovlig piratkopiering og produsentene betaler for videreutnytting av produksjoner. Alle disse inntektene er et resultat av rettighetsavtaler forhandlet fram av kunstnerorganisasjonene. 

Tariffavtalene sikrer at skuespiller ikke gir fra seg sine rettigheter i fbm evt. videresending.  Men: I praksis prøver mange produsenter og kringkastere likevel å sikre seg retten uten å utbetale vederlag til noen. Dette er bakgrunnen for at NSF har vedtektsfestet at den enkelte skuespiller ikke kan overdra videresendingsretten sin til en til produsent. NSF og medlemmene har også inngått forvaltningsavtaler der NSF skal sikre rettigheter og inngå avtaler.

Hva kan du gjøre for å sikre at det fortsatt betales for videresending og nye former som start forfra og ”catch up”? Sjekk kontraktsforslaget grundig for formuleringer som ”kabelrettigheter”, ”videresending” og ”retransmission”. Ser du slike formuleringer, ta kontakt med forbundet før du skriver under. 

Brudd på opphavsretten og oppdatering av lovverket

Dessverre opplever både skuespillere og andre rettighetshavere stadig at deres arbeid brukes uten at de blir spurt om lov – langt mindre kompensert økonomisk. Filmer blir ulovlig lagt ut på nett, skuespillere opplever at stillbilder fra film blir lagt ut på pornosider, osv.

- Når noen kopierer og distribuerer beskyttet materiale uten tillatelse, kommer ingen vederlag tilbake til kunstnerne og produsentene. Hvis en kunstner ikke tjener noen penger på det, kan det være at han eller hun velger å beskjeftige seg med noe annet. Og hvis en produsent ikke får igjen investeringen sin, blir det ikke satt av penger til nye filmer. Resultat: Det blir produsert mindre kreativt innhold. (Adv. Peder Schønning i Stikkordet 2-2010)

Vi har lenge manglet muligheter til å forfølge slike brudd på opphavsretten. Selv om google har vært samarbeidsvillige i forhold til å midlertidig fjerne henvisninger til slike sider fra sin søkeindeks, har det vist seg vanskeligere å få fjernet selve innholdet.  Det har aldri vært lovlig å laste opp eller laste ned musikk eller filmer, men verktøykassa har vært for dårlig til å hindre at slikt skjer. Vi har likevel fått slettet mange nakenbilder av skuespillere fra pornonettsteder.

Brudd på åndsverkloven kan være straffbart og danne grunnlag for erstatning og oppreisning. En ny lovbestemmelse gjør at domstolene skal kunne «pålegge hinder for» - eller vanskeliggjøre tilgang til – nettsteder som tilgjengeliggjør materiale som krenker opphavsretten. Det vil si at internettleverandørene kan bli pålagt å stenge tilgangen til nettsteder som publiserer opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse. 

 Rettighetshavere skal gis adgang til å registrere IP-adresser (til bruk i bevisføring for domstolene), at domstolene får klar adgang til å pålegge utlevering av identiteten bak en IP-adresse.

Med dette er vi et skritt nærmere trygging av kunstnernes interesser mot misbruk i digitale media. Kunstnerne skal kunne leve av sitt arbeid.  NSF er medlem i Rettighetsalliansen som jobber med å forfølge pirateri.

Ditt bidrag til å bevare opphavsretten

Som skuespiller er det viktig å ha fokus på at videresendingsrettighetene er intakte. Dersom du underskriver avtaler der du fraskriver deg (opphavs)rettigheter, vil penger til arbeid for yrkesgruppen din og til deg personlig forsvinne.

I pkt 7.4 i Filmavtalen med Produsentforeningen fremkommer det tydelig at skuespilleren ikke har overdratt vederlag for videresending. Dette punktet må ikke strykes! Hvis du er i tvil, send forbundet alle tv- og filmkontrakter før du skriver under!

Derfor:

 • Vær lønnsmottaker slik at du omfattes av tariffavtale, og bruk standardkontrakt
 • Om du likevel velger å fakturere for oppdrag, ha alltid en henvisning til vilkårene i NSFs tariffavtaler

Ordliste:

Norwaco - Norwaco er en forvaltningsorganisasjon som representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter.  Norwaco er godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler om videresending av radio- og fjernsynssendinger, og om opptak av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning. Norwaco ivaretar rettighetshavernes interesser der hvor felles forvaltning av opphavsrettigheter  er hensiktsmessig. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner. Til sammen representerer Norwacos medlemsorganisasjoner ca. 60.000 individuelle rettighetshavere.

WIPO -World Intellectual Property Organization.: Organisasjonen ligger under FN og jobber for å styrke opphavsretten over hele verden. Kontoret ligger i Geneve.  184 land er medlem av WIPO, deriblant Norge. WIPO er først og fremst en konsensusorganisasjon – dvs. at alle landene må være enige i traktat tekstene før traktatene blir godkjent.

Åndsverk: et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk. Omfatter etter norsk lov verk av enhver art og uttrykksmåte, såfremt det er preget av et visst minimum av skapende innsats fra opphavsmannens side (verkshøyde).

Vernetid: Beskyttelse av økonomiske rettigheter løper i 70 år etter utløpet av opphavsmannens levetid. Vernetid for utøvende kunstneres framføringer  løper i 70 år fra framføring eller offentliggjøring. For  fotografier som ikke er åndsverk løper vernet ut etter fotografens død, men likevel først 50 år etter at det ble laget..

Ideelle rettigheter: Rett til  å bli navngitt i samsvar med god skikk og vern mot krenkende bruk.