Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Om pensjon og mellomoppgjøret 2015

Om pensjon og mellomoppgjøret 2015

Er du en av de mange som ikke har hatt tid til å sette deg inn i de ulike pensjonsordningene? Her får du en kort intro:

NSFs forhandlingsutvalg kom 21. april i havn med lønnsdelen av årets mellomoppgjør med teatrene. Men før dette kan sendes til uravstemning blant forbundets medlemmer, gjenstår den viktigste delen av forhandlingene: fremtidig pensjonsordning.

"Pensjonsbomben" og mellomoppgjøret 2015

Norsk Teater- og Orkesterforenings medlemsteatre, representert av Spekter,  har store utfordringer knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser: I følge gjeldende regnskapsregler må arbeidsgiver kunne garantere for den fremtidige pensjonen til arbeidstakere - og det lave rentenivået vi har hatt over flere år, kombinert med lønnsvekst og økt levealder, har ført til at flere teatre snart er teknisk konkurs. Staten/ Kulturdepartementet har sagt at virksomhetene selv må finne en løsning på problemet.

Under hovedoppgjøret på teatersektoren 2014 klarte ikke partene å bli enige, og pensjonsforhandlingene ble utsatt til mellomoppgjøret 2015. Les mer om pensjonsforhandlingene i teater og orkester her.

Skuespillere ved institusjonsteatrene har i dag ytelsesbasert pensjon, som sikrer en pensjon som svarer til 66 prosent av avgangslønnen (forutsatt medlemskap i ordningen og tilstrekkelig opptjeningstid).  Arbeidsgiversiden ønsker å gå over til en innskuddsbasert modell, der større del av risiko plasseres hos arbeidstaker.  Gresk? Her får du en kort forklaring:

Kort om pensjon

Det er naturlig å se pensjon som forlenget lønn. Selv om mange skuespillere fortsetter å ta jobber utover pensjonsalder på 67 år og aldersgrense på 70 år, må det foreligge en tilfredsstillende pensjonsordning.
Pensjon utgjøres av flere bestanddeler:

Folketrygd

I bunn ligger folketrygden. Den kan alle ta ut fra 62 år, selv om de jobber videre. Men det er det mindre å hente årlig i forhold til om startpunktet var 67 år. Når er det kommet inn en levealdersjustering for å kompensere at folk lever lengre enn før. Det betyr at du må jobbe litt lenger enn til 67-årsdagen din for å få full pensjon.

Avtalefestet pensjon

Selv om få skuespillere velger å benytte seg av dette, er det tariffestet i avtaleverket med NTO og Spekter at man kan gå av fra fylte 62 år.

Tjenestepensjon

På toppen av folketrygda kommer obligatorisk tjenestepensjon eller offentlig tjenestepensjon. Før var statsansatte i Statens Pensjonkasse og kommuneansatte i egne pensjonskasser eller KLP. Privat sektor lå dårligere an. Skuespillerne fikk en ytelsesbasert pensjonsordning i KLP og senere i andre selskap.

Tre hovedtyper tjenestepensjon

Frem til 2014 hadde vi to hovedtyper tjenestpenensjon:

a) Ytelsesbasert pensjon

Det er arbeidsgiver som bærer risikoen for avkastning av investerte pensjonsmidler. Går rentene nedover og lønningene oppover, er det dårlig nytt for arbeidsgiver. 

b) Innskuddsbasert pensjon

Ved innskuddsbasert pensjon er det arbeidstaker som bærer risikoen for avkastning av investeringen. Et dårlig aksjemarked i perioden like før du går av kan dermed være dårlig nytt.
Risikoen kan reduseres ved at investeringsprofilen endres til tryggere investeringer den siste tiden før pensjon.
Arbeidsgivers innskudd kan variere fra minstenivå på 2 % av brutto lønn og oppover. Det er lagt frem forslag om at arbeidsgivers andel kan økes for å minske gapet mellom ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon.

c) Hybridmodell

Fra 2014 fikk vi Lov om tjenestepensjon (hybrid tjenestepensjon) som et tredje alternativ. Mens innskuddspensjon som hovedregel opphører ved 77 år, er hybrid tjenestepensjon livsvarig. Dette er viktig, spesielt for yngre mennesker, og kvinner, som kan forvente å leve lengre. For å sikre at kvinnene ikke får utbetalt mindre per år ved utbetaling av livsvarig pensjon, kan innskuddet i hybriden være høyere for kvinner enn for menn. 
Hybriden gir sist, men ikke minst, arbeidstaker en 0-garanti” for pensjonskapitalen: I en hybrid pensjonsordning kan det etableres en garanti for at pensjonskapitalen ikke faller under det nivået den hadde ved starten av året. Dette kalles en ”0-garanti”. det er forsikringsselskapet som garanterer dette og arbeidsgiver betaler en premie for garantien.

Hybridmodellen fordeler altså risikoen mellom tre parter:

  • Forsikringsselskapet: 0-garanti og levealdersrisiko
  • Arbeidsgiver: dekker noe høyere premie for kvinner, rentegarantipremie og administrasjonsreserve
  • Arbeidstaker: ikke garantert regulering av pensjonsutbetaling og alleårsopptjening i stedet for 30 år. 

Frilansere, foretakspensjon og individuell pensjonssparing

De som har eget foretak kan tegne foretakspensjon selv (dette enten du har enkeltmannsforetak, DA eller AS). Ta kontakt med foretak som tilbyr foretakspensjon. Det er fradragsrett for pensjonssparing.

Alle har også mulighet til å tegne individuell pensjonssparing der en viss andel kan trekkes fra på selvangivelsen.

Bedriftsfastsatt aldersgrense

Stortinget har vedtatt å heve aldersgrensen (ikke pensjonsalderen) fra 70 år til 72 år. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2015. Dette innebærer at skuespillere som er fylt 70 år 1. juli 2015 eller senere har rett til å stå i stillingen helt til de fyller 72 år. 
Det går an å jobbe etter fylte 72 år hvis bedrift og ansatt er enige om det (en kan ikke kreve å få jobbe etter dette).

Det går an å fastsette bedriftsfastsatt aldersgrense på 70 når visse vilkår er oppfylt:
1) Grensen må være gjort kjent for arbeidstakerne 
2)  praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
3) arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Med hensyn til punkt 3, mener NSF at evt. spørsmål om bedriftsfastsatt aldersgrense ved teatrene bør utsettes til de sentrale pensjonsforhandlingene er avsluttet.