Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Vedtekter

Lover for Norsk Skuespillerforbund

INNHOLDSLISTE

 

§1.  Navn og formål

       1.1. Navn
       1.2. Formål

§2.  Medlemskap

       2.1.  Medlemmer
       2.2.  Assosierte medlemmer
       2.3.  Elevmedlemmer
       2.4.  Passive medlemmer
       2.5.  Æresmedlemmer

§ 3. Medlemmenes plikter

 

§ 4.  Opphør av medlemskap

        4.1.  Utmeldelse
        4.2.  Tap
        4.3.  Eksklusjon

§ 5.  Kontingent

        5.1.  Innmeldingspenger
        5.2.  Automattrekk ved teatrene
        5.3.  Forfall
        5.4.  Pensjonister
        5.5.  Fritak
        5.6.  Kontingent ved gjeninntreden

§ 6.  Stemmerett og valgbarhet

 

§ 7.  Generalforsamlingen

        7.1.  Generalforsamlingens oppgaver
        7.2.  Generalforsamlingens oppgaver i forbindelse med forhandlinger
        7.3.  Valg av styre
        7.4.  Valgkomité
        7.5.  Avstemningsregler
        7.6.  Ekstraordinær generalforsamling           

§  8.  Styret

         8.1.  Styrets oppgaver

§ 9  Kretsene

           9.1.  Kretsstyrets myndighetsområde

§ 10 Uravstemning

        10.1.  Når uravstemning skal foretas
        10.2.  Unntak fra uravstemning

§ 11  Avtaler

 

§ 12  Samlet opptreden

 

§ 13  Regnskap og revisjon

 

§ 14  Lovendring

 

§ 15  Oppløsning

 


§ 1 NAVN/FORMÅL

1.1. Navn
Norsk Skuespillerforbund er en faglig organisasjon for skuespillere som virker innen norsk teater, film, revy, radio, fjernsyn og andre nært beslektede områder.
1.2. Formål.
Norsk Skuespillerforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser.


§ 2 Medlemskap

Rett til medlemskap har enhver myndig person som enten;
a) har fullført 3-årig godkjent skuespillerutdanning på høyskolenivå. Ved utdanning fra utlandet blir de opptatt som medlem som har 3-årig høyskoleutdanning godkjent av våre søsterorganisasjoner i FIA.
b) i tre sammenhengende år forut for søknad om medlemskap har hatt skuespilleryrket som hovedinntektskilde.
c) er utenlandsk skuespiller tilsatt i Norge (Medlemskapet gjelder for tilsettingsperioden)
d) eller tidligere har oppfylt betingelsene for oppnåelse av medlemskap, og som kan dokumentere engasjement innenfor et av de nevnte områder.

2.2. Assosierte medlemmer
a) Som assosiert medlem kan styret vurdere å oppta personer som uten forutgående skuespillerutdanning utøver yrket innen området for § 1.1, og som kan dokumentere at de har skuespilleryrket som hovedinntektskilde.
b) Assosiert medlemskap kan fornyes ett år av gangen etter søknad. Etter 3 års assosiert medlemskap kan det søkes om fullt medlemskap.

2.3. Elevmedlemmer
Elever under skuespillerutdanning godkjent av NSF (jmf. 2.1.a) har adgang til elevmedlemskap.

2.4. Passive medlemmer
a) Medlem som ikke lenger utøver yrket som skuespiller, har adgang til å bli passivt medlem hvis vedkommende har vært medlem i minst 5 år.
b) Medlem som oppholder seg i utlandet i minst 6 måneder, og likeledes medlem som avtjener verneplikt i militær/siviltjeneste, har adgang til passivt medlemskap.
c) Skuespiller som blir teatersjef, kan beholde sitt medlemskap som passivt medlem.
d) Passivt medlemskap opphører etter 6 år, men kan forlenges etter særskilt søknad. Denne begrensningen gjelder ikke passive medlemmer som er pensjonister.

2.5. Æresmedlemmer
Generalforsamlingen kan, etter forslag fra styret, velge personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen, til æresmedlemmer.

§ 3. Medlemmenes plikter

Medlemmene har plikt til;
a) å rette seg etter Norsk Skuespillerforbunds lover og de vedtak som forbundet eller dets organer på lovlig måte har truffet
b) å følge de avtaler forbundet – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse lover og alminnelig lovgivning. Medlemmet kan ikke på egen hånd avtale overdragelse av viderespredningsrett som favnes om av avtalelisens eller tvangslisens etter åndsverksloven.
c) å ikke la seg ansette på annen kontrakt enn bestemt i tariffavtale eller overenskomst
d) å ikke akseptere lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn bestemt i tariffavtale eller overenskomst
e) på forespørsel å gi alle opplysninger om sine kontraktsvilkår
f) på forespørsel å gi opplysninger som dokumenterer at man utøver yrket.

§ 4. Opphør av medlemskap

Opphør av medlemskap skjer ved utmeldelse, tap eller eksklusjon.

4.1. Utmeldelse.
Utmeldelse for alle kategorier medlemskap skal skje skriftlig med tre måneders varsel.

4.2. Tap.
Et medlem mister sitt medlemskap i NSF hvis vedkommende
a) over en periode på 2 år ikke utøver yrket som skuespiller, og ikke har vært medlem i minst 5 år
b) trass i skriftlige oppfordringer om å betale er i restanse med mer enn 6 mnd. kontingent.

4.3. Eksklusjon.
Generalforsamlingen fatter vedtak om eksklusjon. Styret kan ved enstemmighet fatte midlertidig vedtak om suspensjon av et medlem.
Et medlem kan ekskluderes hvis det;
a) har gjort seg skyldig i grov overtredelse av forbundets lover eller satt seg ut over vedtak som er truffet av forbundets organer
b) har unnlatt å rette seg etter de til enhver tid gjeldende overenskomster mellom forbundet og de respektive arbeidsgiverorganisasjoner
c) bryter en streik eller blokade som forbundet har iverksatt eller støttet
d) gir uriktige opplysninger eller unnlater i gi opplysninger av betydning for retten til å bli medlem eller til å beholde medlemskapet
e) offentlig fremsetter ærekrenkende beskyldninger mot forbundets ledelse eller virksomhet, eller for øvrig gjør seg skyldig i forhold som skader forbundets virksomhet.

§ 5. Kontingent

5.1. Innmeldingspenger/kontingentens størrelse
Hvert medlem betaler innmeldingspenger og en årlig kontingent som i begge tilfelle fastsettes av generalforsamlingen.

5.2. Kontingenttrekk ved teatrene
Medlem som er i engasjement ved teater, plikter å la sin kontingent til forbundet trekke i lønnen etter regler som styret fastsetter.

5.3. Betalingsfrist
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent senest 6 måneder etter forfall, ansees vedkommende som uttrådt av forbundet.

5.4. Pensjonister.
Medlemmer som har minst 25 års medlemskap, kan ved oppnådd pensjonsalder fritas for kontingent.

5.5. Fritak
Styret kan, uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf, etter skriftlig søknad, frita et medlem for kontingent for inntil ett år av gangen.

5.6. Gjeninntreden
Ved mulig gjeninntreden som medlem må eventuelle restanser og nye innmeldingspenger betales.

§ 6. Stemmerett og valgbarhet

a) Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til forbundets organer og som generalforsamlingens valgte revisorer. Æresmedlemmer har stemmerett og er valgbare såfremt de oppfyller betingelsene for medlemskap.
b) Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på generalforsamling og i tariffspørsmål. Assosierte medlemmer kan ikke velges til sentrale verv i forbundet, men til lokale tillitsverv.
c) Elevmedlemmer og passive medlemmer er ikke stemmeberettigede og valgbare.

§ 7. Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes årlig innen utgangen av mai.
b) Varsel til kretsene om ordinær generalforsamling skal skje med minst 13 ukers varsel.
c) Forbundets kretser og styret har rett til å sette frem forslag for generalforsamlingen. Forslag, med begrunnelse og forslag til vedtak, må være kommet inn til styret senest 10 - ti - uker før generalforsamlingen skal avvikles.
d) Innkallingen, forslag til dagsorden, revidert regnskap, forbundsleders foreløpige årsberetning, valgkomiteens forslag og redegjørelse for de saker som skal behandles, skal av forbundets styre sendes skriftlig til medlemmene senest 4 - fire - uker før generalforsamlingen.
e) Generalforsamlingen består av valgte representanter fra alle forbundets kretser, samt styrets medlemmer. Valg av representanter kan ikke foretas før sakslista er behandlet av dem som skal delta i valget. Drøfting av saksliste og valg av representanter skal foregå i lovlig innkalte møter med minst 2 ukers varsel. Kretsenes representasjonsrett regnes ut på grunnlag av antall betalende medlemmer pr. 31.12. året før generalforsamlingen avholdes, etter følgende regler:

    inntil 15 medlemmer: 1 representant
    fra 16 og inntil 35 medlemmer: 2 representanter
    fra 36 og inntil 60 medlemmer: 3 representanter
    fra 61 og inntil 100 medlemmer: 4 representanter
    f.o.m. 100 medlemmer: 1 representant pr. 50. medlem

Valgbar som representant er bare den som har vært medlem av forbundet i minst ett år og ellers har sitt medlemskap i orden.

f) Skjemaet for fullmakter til å møte på generalforsamlingen sendes fra forbundet. De må være fylt ut og returnert til forbundet innen den frist som er satt av forbundsstyret. Fullmaktene skal være underskrevet av organisasjonsleddets leder, samt et medlem, som ved sin underskrift godtgjør at valget i kretsen har foregått etter lovene. Fullmaktene behandles av fullmaktskomiteen som legger sin innstilling fram for generalforsamlingen for godkjenning.

7.1 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen ledes av forbundsleder inntil ordstyrer og dennes bisitter er valgt.
Det påligger generalforsamlingen å;
a) godkjenne fullmaktene
b) velge ordstyrer og dennes bisitter, valgkomite og andre komiteer generalforsamlingen har bruk for
c) vedta dagsorden og forretningsorden
d) føre protokoll over forhandlingene og godkjenne denne, enten selv eller ved fullmakt til styret
e) behandle forbundets beretning for perioden
f) behandle forbundets regnskap for perioden
g) behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på dagsorden og gjennom handlingsprogrammer trekke opp forbundets virksomhet og målsetninger og foreta endringer i vedtektene. Benkeforslag om vedtektsendringer kan ikke tas opp til behandling med mindre det har sammenheng med forslag som er fremmet på vanlig måte.
h) behandle ankesaker
i) treffe endelige avgjørelser i saker om eksklusjon
j) velge styre, valgkomité, stipendkomité og medlemmer av vederlagsfondets styre.

7.2. Valg av styre
a) Generalforsamlingen skal velge forbundsleder, nestleder og 5 medlemmer med personlige varamenn til forbundets styre. Minst 2 av styremedlemmene med personlige varamedlemmer skal velges fra kretser utenfor Oslo. Forbundsleder og nestleder velges for 3 år av gangen. Funksjonstiden til øvrige styremedlemmer er 2 år, men slik at minst 2 står på valg ved hver generalforsamling. ¨
Fungerende leder/nestleder som har sittet minst én valgperiode (3 år) kan gjenvelges for ett år av gangen, dersom generalforsamlingen finner dette hensiktsmessig .
b) Valg etter forannevnte punkt a) foregår ved særskilte valg og krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ved første gangs avstemning foretas omvalg mellom dem som har fått flest stemmer og likt stemmetall. Blir det igjen likt stemmetall foretas loddtrekning.

7.3. Valgkomité
a) Generalforsamlingen velger en valgkomité innstilt av styret. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer hvorav ett medlem hvert år velges for to år av gangen. Det velges også ett varamedlem for ett år.
b) Valgkomiteens forhandlinger er interne. Komiteens medlemmer skal behandle komiteens arbeid med fortrolighet.
c) Instruks for valgkomiteen vedtas av generalforsamlingen.

7.4. Avstemningsregler
a) Ved avstemning på generalforsamling har hver representant én stemme. Saken blir avgjort ved alminnelig flertall, hvor ikke annet måtte være bestemt (se § 14). Ved stemmelikhet gjør ordstyrerens stemme utslaget.
b) Styrets medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett når beretning og regnskap skal behandles.

7.5. Generalforsamlingens oppgaver i forbindelse med tarifforhandlinger
Generalforsamlingen skal behandle og vedta retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.

7.6. Ekstraordinær generalforsamling
a) Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har styret plikt til å gjøre dersom kretser som representerer minst 1/3 av forbundets medlemmer krever det, dog slik at minst 3 kretser fremmer kravet.
b) Ekstraordinær generalforsamling bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker som var årsak til innkallingen.
c) Representanter til ekstraordinær generalforsamling er de som er valgt til den sist avholdte ordinære generalforsamling med nødvendige suppleringer i den enkelte krets.

§ 8. Styret

a) Forbundets styre består av forbundsleder, nestleder og 5 representanter m/vararepresentanter valgt av generalforsamlingen.
b) Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er tilstede.
c) Ved stemmelikhet i styret er forbundsleders stemme avgjørende.
d) Vedtak i styret kan av et mindretall innankes for generalforsamlingen.
e) Det opprettes et arbeidsutvalg for styret, som består av leder, nestleder og 2 medlemmer av styret.
f) Ved uenighet i arbeidsutvalget bringes saken frem for styret.

8.1 Styrets oppgaver.
Styrets møter ledes av forbundsleder. Det påligger styret å;
a) lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og generalforsamlingens vedtak
b) føre protokoll fra møtene
c) gjøre vedtak om hvem som kan forplikte forbundet
d) innkalle generalforsamling og forberede de saker som skal opp til behandling
e) tilsette forbundets funksjonærer og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for dem
f) påse at forbundets midler forvaltes i samsvar med vedtekter og vedtak
g) godkjenne søknader om medlemskap og dannelse av nye kretser
h) lede tarifforhandlingene i samsvar med de retningslinjer som blir trukket opp
i) bistå forbundets kretser og medlemmer i forhandlinger og ved tvister
j) oppnevne fullmaktskomité til generalforsamlingen
k) avgjøre tvister om tolkning av forbundets vedtekter
l) behandle og gjøre vedtak i alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen
m) utpeke et arbeidsutvalg
n) delegere myndighet til arbeidsutvalg og/eller administrasjon når det er hensiktsmessig for effektiv drift av forbundet.

§ 9. Kretsene

a) Norsk Skuespillerforbund er organisert i kretser ved teatre eller utenfor institusjon.
b) Styret skal behandle søknader om opprettelse av nye kretser Dersom antall medlemmer i kretsen vil bli mindre enn 5 eller geografiske hensyn tilsier det, kan medlemmene tilknyttes en eksisterende krets. Når kretser blir for små kan styret vedta omdanning eller oppløsning.
c) Kretsen velger hvert år selv sin kretsleder og i tillegg eventuelle styremedlemmer etter kretsens størrelse og behov.
d) Kretsmøtet er beslutningsdyktig med vanlig stemmeflertall blant de fremmøtte.
e) Kretsmøte, hvor valg av kretsstyre skal skje, skal innkalles ved kunngjøring med minst 2 ukers varsel. Valg av kretsstyre skjer med vanlig flertall blant de fremmøtte.

9.1. Kretsstyrets myndighetsområde
Kretsstyret skal lede kretsens virksomhet i samsvar med Norsk Skuespillerforbunds lover, generalforsamlingens og styrets vedtak. Det skal holde forbundet underrettet om kretsens forhold.
Kretsstyret innkaller til kretsmøte så ofte det finner det nødvendig, og det er forpliktet til å innkalle til møte når 1/3 av kretsens medlemmer ønsker det. Møtet skal innkalles ved kunngjøring i god tid, minst 3 dager i forveien, og dagsorden skal foreligge ved innkallingen.
Møter som skal behandle tarifforhandlingssaker, kan innkalles med kortere tidsfrist hvis omstendighetene krever det.

§ 10. Uravstemning

Uravstemning skal foretas når;
a) resultatet av forhandlinger om tariffavtaler og arbeidsforhold som angår hele medlemsmassen foreligger
b) et flertall i styret krever det
c) et flertall i en krets krever det og får tilslutning av et flertall i styret.

10.1. Unntak
Unntatt fra uravstemning er;
a) avtaler som gjelder for en begrenset del av medlemmene. Egen avstemning skal da holdes blant disse
b) mellomårsoppgjør som kan aksepteres eller avvises av forhandlingsutvalg og styre.

§ 11. Forvaltning av medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter

Norsk Skuespillerforbund kan etter fullmakt fra medlemmene eller med hjemmel i lov inngå avtaler om:
a) generelle normer for vederlag eller honorar på områder hvor bruk av medlemmenes verk krever individuell avtale med opphavsmenn
b) vederlag for verk som benyttes av private eller det offentlige med hjemmel i åndsverklovens regler
c) kollektive vederlag når vederlaget ytes på kulturpolitisk grunnlag eller det av andre grunner ikke er praktisk mulig eller realistisk med individuelt vederlag
d) rett for fremtiden til å benytte medlemmenes offentliggjorte verk, og om vederlag for slik bruk.
e) Fullmakten som nevnt ovenfor er ikke eksklusiv, det vil for eksempel si at medlemmer også kan inngå avtale.
f) Norsk Skuespillerforbund eller samarbeidende organisasjoner kan påtale eller forfølge krenkelser av medlemmenes verk og prestasjoner.

§ 12. Samlet opptreden

Finner styret at ivaretagelse av vesentlige interesser nødvendiggjør samlet opptreden, kan styret påby fellesopptreden av forbundets medlemmer.
Slik beslutning fra styret kan av medlemmer ankes til generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling uten at anken har oppsettende virkning.

§ 13. Regnskap og revisjon

a) Generalforsamlingen velger revisor.
b) Regnskapet avsluttes 31. desember hvert år og forelegges generalforsamlingen i revidert stand sammen med revisors bemerkninger.

§ 14. Lovendringer

Lovendringer kan foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall.

§ 15. Forbundets oppløsning

a) Forbundet kan bare oppløses, hvis ¾ av samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for ved en uravstemning, som ledes av Forbundets kontor og kontrolleres av en av advokat utpekt av Advokatforeningen. Beslutning om slik uravstemning kan bare treffes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med ¾ flertall.
b) I tilfelle Forbundets oppløsning, må det i oppløsningsvedtaket avgjøres hva som skal skje med Forbundets samlede midler.

Lovendringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. februar l996.
Videre endringer vedtatt på generalforsamlingene i 1997, 1998, 1999, 2001, 2008 , 2009, 2010 og 2016.