Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Usanne påstander i Samtiden

I tidsskriftet Samtiden har Øystein Stene skrevet et essay med tittelen «Fra feminisme til aktivisme til populisme», hvor han fremsetter en rekke påstander om Norsk Skuespillerforbunds håndtering av varslingssaker, som vi ikke kjenner oss igjen i. En forkortet utgave av essayet er publisert i Aftenposten, hvor vi har fått anledning til kort å kommentere påstandene. Her er hele vår imøtegåelse av påstandene til Stene.

Facebook-gruppen #stilleforopptak ble ikke opprettet på initiativ fra eller i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund. Norsk Skuespillerforbund ble kjent med opprettelsen først senere. Nestleder i Norsk Skuespillerforbund er medlem av gruppen i egenskap av å være kvinnelig skuespiller, ingen ansatte i Norsk Skuespillerforbund er medlemmer. I likhet med nestlederen er en svært stor andel av forbundets kvinnelige medlemmer med i gruppen. Gruppens medlemmer ønsket å ha en kontaktperson i Norsk Skuespillerforbund, og nestleder Anne Kokkinn sa seg villig til å påta seg denne rollen. Anne presiserte i sitt innlegg i gruppen hva hennes og Norsk Skuespillerforbund sin rolle er:  

«I NSF er vi opptatt av at alle som skriver til oss skal kjenne seg trygge når det gjelder å si fra og at de henvendelsene vi mottar blir tatt på alvor. Vi driver ikke etterforskning og vi går heller ikke til pressen. Der det er hensiktsmessig kontakter vi arbeidsgiver, alltid i tett dialog med den som varsler, og kun etter at det er gitt aksept av varsleren/e til å gjøre dette. (…) Graden av trakassering betyr ikke noe i denne sammenheng. Ei heller om du er medlem eller ikke. Du vil alltid være anonym, din henvendelse behandles konfidensielt, NSF gjør ingenting dersom du selv ikke ønsker det.» 

Mange av historiene som ble delt i Facebook-gruppen, ble offentlig kjent gjennom oppropet i Aftenposten 17. november 2017 og gjennom arrangementet på Nationaltheatret 10. desember 2017.

Stene hevder i sitt essay at Norsk Skuespillerforbund «ringte den ene teaterinstitusjonen etter den andre» og delte det som ble skrevet i Facebook-gruppen. Dette stemmer ikke. Vi har ett mandat, og det er å ivareta våre medlemmers interesser. I de tilfellene et medlem har ønsket å varsle sin arbeidsgiver om en trakasseringssak, har vi bistått med dette. Formelt sett er det arbeidsgiver som er rette mottaker av et varsel om trakassering. Vi har kontaktet arbeidsgivere noen få ganger med bekymringsmeldinger, etter ønske fra varsleren selv. Vi har også blitt varslet om saker som er av en slik alvorlighetsgrad at vi har satt varsleren i kontakt med en ekstern advokat, som har vurdert politianmeldelse.  

Vi opplever det ikke som irrelevant at vi også er fagforeningen til de som beskyldes for seksuell trakassering. Tvert imot har Norsk Skuespillerforbund bistått alle som har kontaktet oss, uavhengig av om de har opplevet seg trakassert eller er blitt beskyldt for å trakassere. I de tilfeller hvor begge parter har vært medlemmer hos oss har vi henvist begge til ekstern juridisk hjelp og betalt første rådgivingssesjon, nettopp fordi vi ikke kan velge side når to av våre medlemmer står i en konflikt med hverandre.

Vi har ikke tatt på oss «rollen som både etterforskningsorgan og påtalemyndighet». Vi har ikke tatt stilling til om innholdet i den informasjonen vi har mottatt fra våre medlemmer har vært sann eller ikke. Norsk Skuespillerforbund har tatt imot alle henvendelser som er kommet inn direkte til oss fra våre medlemmer. Vi har lyttet, hatt lange samtaler, og henvist de som har ønsket å ta saken videre til riktig varslingsmottaker eller til ekstern juridisk rådgivning. Deretter har det vært opp til disse å undersøke og/eller reagere i saken. Dette har ikke vært Norsk Skuespillerforbund sin rolle. Vi har hele tiden presisert at vår rolle verken er å være etterforskningsorgan, påtalemyndighet eller dømmende organ. I mange av sakene har det å snakke med en fra forbundet i seg selv bidratt til å senke konfliktnivået.

Hva som årsaken til disse påstandene om Norsk Skuespillerforbund sin håndtering av varslingssaker, vet vi ikke. Det er beklagelig at det har oppstått misforståelser om vår rolle i disse sakene, og at vi ikke har formidlet tydelig nok hvilken bistand vi har ytt og kan yte, samt hvordan vi går fram dersom vi kontaktes i slike saker. I tillegg til å gi råd til våre medlemmer i konkrete saker, ønsker vi å bidra til at seksuell trakassering opphører. Vi samarbeider nært med arbeidsgivernes organisasjoner i dette arbeidet. Viktige stikkord er:

  • gode varslingsrutiner på alle arbeidsplasser
  • etiske retningslinjer for hvordan alle som arbeider i bransjen skal opptre
  • kartlegging av omfanget av problemet  

Dette handler dypest sett om å skape et trygt arbeidsmiljø for alle som jobber med teater og film. Utrygge skuespillere blir dårligere skuespillere. Derfor er dette også et arbeid for å heve den kunstneriske kvaliteten.

Usanne påstander i Samtiden

I tidsskriftet Samtiden har Øystein Stene skrevet et essay med tittelen «Fra feminisme til aktivisme til populisme», hvor han fremsetter en rekke påstander om Norsk Skuespillerforbunds håndtering av varslingssaker, som vi ikke kjenner oss igjen i. En forkortet utgave av essayet er publisert i Aftenposten, hvor vi har fått anledning til kort å kommentere påstandene. Her er hele vår imøtegåelse av påstandene til Stene.

Les mer »

Velkommen til Trine!

Norge har fått ny kulturminister siden jul. Vi benytter denne anledningen til å gratulere Trine Skei Grande med ny jobb.

Ny kulturminister »

Kulturbudsjettet for 2018

Kulturbudsjettet for 2018 viderefører regjeringens kulturpolitikk, og inneholder ingen store overraskelser. Det satses på tiltak for å styrke kreativ næring, mens bevilgningene til faktisk kunstproduksjon står på stedet hvil.

Statsbudsjettet »

Dissensdom i Arbeidsretten

Norsk Skuespillerforbund møtte Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter i Arbeidsretten. I mai falt dommen – flertallet i Arbeidsretten ga ikke NSF medhold i påstanden om at Det Norske Teatret bryter tariffavtalen ved å spille på søndager som en fast ordning, men mindretallet ga NSF medhold i alle påstandspunkter.

Rettssak »

Resultatløse forhandlinger om betaling for skuespillerrettigheter

Skuespillerne har siden i fjor høst forhandlet med TV 2 om betaling for såkalte tredjepartsrettigheter. Fredag, minutter før forhandlingsfristen gikk ut, meldte TV 2 rettighetsorganisasjonen Norwaco, som forvalter disse rettighetene på vegne av skuespillerne, at de ikke så noen mulighet for å komme i mål innen fristens utløp.

Tredjepartsrettigheter »

Harde forhandlinger

Det har blitt sagt og skrevet mye i pressen de siste ukene om stridigheter rundt skuespilleres rettigheter og vederlag for medvirkning i TV-dramaproduksjoner.

Tredjepartsrettigheter »

Seksuell trakassering på jobben

- Alle har rett til å gå på jobb uten å være redd for å bli utsatt for ubehagelige seksuelle opplevelser, skriver forbundsleder Knut Alfsen.

Trakassering »

Overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film

– Vi har lenge visst at det har vært en skjevfordeling mellom kjønnene når det gjelder de som står bak kameraet. Nå ser vi at det også gjelder skuespillere, sier Maria Bock, styrerepresentant i Norsk Skuespillerforbund.

Skjevfordeling »

Naivt om kvinneandelen i TV-drama

Forbundsleder Knut Alfsen kommenterer Gjermund Stenberg Eriksens innlegg om kvinneandelen i TV-drama.

Les mer »

Endring kommer ikke av seg selv

Nye tall viser at det krever konkrete tiltak og kontinuerlig oppmerksomhet å endre kjønnubalansen i norsk film.

tiltak for kjønnsbalanse i norsk film »

- En dynamisk og inspirerende kulturadministrator

Turid Birkeland har gått bort.

Turid Birkeland har gått bort »

Terror og kunst

Scenekunsten trengs i krisetider. Men vi som lever av våre frie ytringer, står foran nye, etiske dilemmaer, skriver forbundsleder Knut Alfsen etter terrorangrepene.

Kunst i krisetider »

Et evig unntak?

Frilansskuespillere - som har sin inntekt fra en kombinasjon av lønn, oppdragsinntekt i og utenfor næring, samt fra vederlag for opphavsretter – får mindre igjen fra velferdssystemet enn de fleste andre yrkesgrupper.

Et evig unntak? »

Vi opptrer samlet

Tre uker i ledervervet har gitt meg enda sterkere bevis på at forbundet virkelig trengs.

Vi opptrer samlet »

Pensjonsforhandlinger på stedet hvil

Forhandlinger om pensjoner for de ansatte i operaen, teatre og orkestre står på stedet hvil. Arbeidsgiverne ønsker å endre dagens ordning. Vi har vist ansvar og kommet med et tilbud. Nå er det opp til dem, mener Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg.

Stillstand i pensjonsforhandlingene »

Godt grunnlag for ny kunstnerpolitikk

Utredningen om norsk kunstnerøkonomi kommer med mange og gode forslag til Widveys nye kunstnerpolitikk.

Kunstnerøkonomi »

Kunstnerøkonomi etter Kulturløftet

2015 er året vi får svar på hvorvidt Kulturløftet har bidratt til å heve kunstnernes økonomi. NSF er også involvert i flere spennende arrangementer for synliggjøring av skuespillere.

Godt 2015! »

Kulturbudsjett i stillstand

I dag ble den blå-blå regjeringens aller første kulturbudsjett offentliggjort.

Kulturbudsjett i stillstand »

Den store forhandlingshøsten

På tampen av en vidunderlig sommer står vi foran en viktig høst. Først og fremst er kulturlivet spent på den blå-blå regjeringens første ”egne” statsbudsjett, i tillegg står mange viktige forhandlinger for døren.

Viktig høst i møte »

Dårligere vern for arbeidstakerne, svekking av fagforeningene

I dag la arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Forslag til ny AML »

Markering av Arbeidernes dag

Norsk Skuespillerforbund stiller i år med egen fane i 1.mai-toget i Oslo. Les hvorfor, bli med!

1. mai-markering »

Vi trenger en visjonær filmpolitikk!

Norge er i ferd med å etablere seg som en internasjonal filmnasjon. Det politikerne foretar seg de neste årene kan fort bli avgjørende for om vi greier det.

filmbransjen anno 2014 »

Ti tips til forhandlinger

Når du skal forhandle om en kontrakt i film eller tv, er det lurt å vite hva du har krav på. Her er ti tips.

Kjenn dine rettigheter »

Kraftig kutt for filmstøtten, men stipendene sikret

Det viser seg at det nytter å stå sammen og protestere på politiske avgjørelser.

Politikerne lyttet »

Sprik mellom ord og handling

Det er vanskelig å se hvordan den nye regjeringens kulturbudsjett gjenspeiler deres uttalte ambisjoner om å prioritere innhold, bredde og det frie scenekunsfeltet.

kulturbudsjettet 2014 »

Takk Tajik, velkommen Widvey!

Stoltenberg II-regjeringen rakk å innfri sin ambisjon om at 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur. Nå overtar Thorhild Widvey den politiske ledelsen av Kulturdepartementet, med tidligere kulturredaktør Knut Olav Åmås som statssekretær.

regjeringsskiftet og kulturen »

Kultur og klima

Valgkampen er i gang - og selv om NSF er en politisk uavhengig forening, har vi selvfølgelig våre kampsaker.

Kultur og klima »

Mangfold i maktposisjonene

Norsk virkelighet blir stadig mer mangfoldig. Det burde gjenspeiles i de viktige maktposisjonene i norsk kulturliv, skriver nestleder Knut Alfsen i en kommentar til Asta B. Lydersens innlegg i Aftenposten i dag.

Les mer »

Samhold gjør sterk!

Skuespillerforbundets styre har i dag godkjent et løsningsforslag fra dubbingstudioene, som betyr at boikotten av SDI Media og Dubberman avblåses etter bare fire arbeidsdager. En så rask løsning hadde vi aldri fått uten massiv oppslutning om aksjonen.

Les mer »

Nok er nok

Satsene for dubbingarbeid har stått stille siden 90-tallet. Nå setter vi foten ned for ytterligere kutt.

Les mer »

Oslo Nye Prosjektteater?

Kulturbyråden ønsker å gjøre Oslos eget teater om til et prosjektteater. Det er gode kunstneriske, økonomiske og juridiske argumenter for at teatret skal ha et ensemble, også med den nye driftsmodellen, mener NSFs ledelse.

Les mer »

Søndagsåpne teatre - til hvilken pris?

I diskusjonen om teatrets tilstand og utvikling blir skuespillernes arbeidsvilkår sjelden nevnt.

Søndagsåpne teatre »

Oslo Nye Teater skal bestå

I dag ble den nye eierstrategien for Oslo Nye Teater lagt frem av kulturbyråd Hallstein Bjercke. Kommunen vil sikre drift minst 50 år fram i tid, men ønsker en gradvis overgang til prosjektteatermodell.

Les mer »

Oslos viktigste teater

Byrådet skal innen 1. oktober legge fram en eierstrategi for Oslo Nye Teater AS. Oslo Kino as er som kjent allerede vedtatt solgt, fordi byrådet – med «kulturpartiet» Venstre i spissen – mener at det ikke er en kommunal oppgave å drive med kultur! Det kan derfor se mørkt ut for Oslo Nye Teater.

Les mer »

Hvor er Amanda?

Det lages for få filmer med kvinnelig hovedrolleinnhaver. Bare to nominasjoner i kategorien beste kvinnelige skuespiller i årets Amandanominasjoner er flaut for et land som regner seg som et av verdens mest likestilte.

Les mer »

Garantiinntekt blir stipend

18 kunstnerorganisasjoner, herunder NSF, har i lengre tid samarbeidet om felles innspill til Kulturdepartementet om endring av garantinntektsordningen (GI) for kunstnere.

Les mer »