Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Norsk Skuespillerforbunds medlemsundersøkelse 2008

Fast ansatte skuespillere tjener dobbelt så mye som frilanserne, og mannlige skuespillere tjener 48 prosent mer enn sine kvinnelige kolleger. Dette - og mye mer - gikk fram av forbundets medlemsundersøkelse utført av Perduco Kultur i 2008.

I følge svarene respondentene gav, tjente en skuespiller i snitt 248 000,- på skuespillerbasert arbeid i 2008. Dette er lavere enn hva som kom fram i Telemarksforsknings levekårsundersøkelse for kunstnere, som baserte seg på tall fra 2006. Skuespillere med fast ansettelse tjente i 2008 kr. 390 000,- målt i skuespillerbasert inntekt. Dette er over dobbelt så mye som frilanserne, som i snitt tjente bare 180 000,- i skuespillerbasert inntekt. Bare 1 av 5 skuespillere hadde fast ansettelse og i 1 av 6 hadde engasjementskontrakt.

NSF ble overrasket over at respondentenes svar også viste store forskjeller i kvinnelige og mannlige skuespilleres lønnsnivå. De mannlige respondentene hadde 48 prosent høyere total bruttoinntekt enn kvinner, dette til tross for at utdannelsesnivået var høyest hos kvinnene. Også målt i skuespillerbasert inntekt tjente menn mer enn kvinner. Forskjellen var størst blant frilanserne, der menn tjente 43 prosent mer enn kvinnene. NSF presiserer at tariffavtalen med de statlig støttede teatrene ikke åpner for å lønne menn og kvinner ulikt. Det er derfor grunn til å tro at de store lønnsforskjellene oppstår innenfor andre arbeidsområder, som film og tv.

Respondentene ble også spurt om hvor de hadde søkt støtte og hvor de har mottatt støtte de tre siste år. På rapportens side 23 – 24 indikerer skuespillernes svar at Norsk Kulturråd forfordeler kvinnelige søkere. Vi understreker at undersøkelsen kun baserer seg på skuespillernes egne svar. Kulturrådet har på forespørsel ikke har kunnet framskaffe tallmateriale som motbeviser eller beviser skjevfordelingen.

– Resultatene fra undersøkelsen viser det skrikende behovet for økte produksjonsmidler til fri scenekunst. Rapporten viser også at det fortsatt er nødvendig å ta grep for å sikre likestilling og likelønn innen kulturfeltet, sa daværende leder i Norsk Skuespillerforbund, Agnete G. Haaland da undersøkelsen ble offentliggjort i januar 2009.

Last ned hele rapporten her: NSFs medlemsundersøkelse, Ekstern rapport

Last ned sammendrag om engasjementsform og lønn her: Sammendrag lønn og ansettelsesformer  

Last ned sammendrag om kjønn og lønn her: Sammendrag "likelønn?"