Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Norwaco

Norwaco

Norsk Skuespillerforbund er medlem av Norwaco - en paraplyorganisasjon som forvalter opphavsrett og inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder på vegne av 60 000 rettighetshavere. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner.

Norwaco ble opprettet 17. november 1983, etter et initiativ fra daværende Norges kunstnerråd. De 35 organisasjonene som er medlemmer av paraplyorganisasjonen, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.

Norwaco er godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler om videresending av radio- og fjernsynssendinger, og om opptak av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning. Opphavsretten ogÅndsverkloven står sentralt i Norwacos virksomhet.

Norwacos medlemmer:

Norwaco representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. Norwaco ivaretar rettighetshavernes interesser der felles forvaltning av opphavsrettigheter og nærstående rettigheter er hensiktsmessig.
Til sammen representerer Norwacos medlemsorganisasjoner ca. 60.000 individuelle rettighetshavere.

Virksomhetsområder:

Norwaco har avtaler innen en rekke bruksområder, som for eksempel TV- distribusjon, privatkopiering og undervisning. Arbeidet i Norwaco er delt inn i forvaltningssektorer som tilsvarer virksomhetsområdene:

  •  Videresendingssektoren (samtidig og uendret videresending av TV- og radiokanaler)
  •  UNI-sektoren (opptak av TV- og radioprogrammer til undervisning og annen intern bruk)
  •  Privatkopieringssektoren (kompensasjon for lovlig privatkopiering av audio- og audiovisuelle verk)
  •  Kulturarvsektoren (bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i arkiv, bibliotek og museer)

Medlemsorganisasjonene slutter seg til de sektorer som er relevante for deres medlemmer og overdrar til Norwaco, rett til å inngå avtaler om forvaltning av rettighetene eller til å fordele kompensasjon. Det er medlemsorganisasjonene i hver enkelt sektor som forestår godkjenning av forhandlingsresultater og fastsetter fordelingen av vederlag innenfor sektoren. Fordeling av vederlag til norske og utenlandske rettighetshavere som ikke er medlemmer av tilsluttede organisasjoner, tilligger styret.

Fordeling av vederlag:

Den som tar ned signaler og innleder en distribusjon,  er pliktig til å inngå avtaler og betale vederlag til rettighetshaverne. En "distributør" eller en "videresender" kan være alt fra en kommersiell signalleverandør (som Canal Digital og GET) til et borettslag, et sameie, en bedrift, et fengsel, en skole, osv. 

Norwaco fordeler vederlag til alle berørte grupper, også rettighetshavere i andre land. Vederlaget føres dermed tilbake og utgjør en viktig del av inntektsgrunnlaget for opphavsmenn og utøvende kunstnere, kringkastingsselskap og andre produsenter. Gjennom denne vederlagsordningen er brukerne med på å legge grunnlaget for ny skapende virksomhet.

NSF mottar årlig rundt 2 millioner kroner i vederlagsmidler. Ikke-fordelbare midler forvaltes i et eget vederlagsfond. 

På Norwacos nettsider kan du lese med om organisasjonen, og vederlag og opphavsrett.

www.norwaco.no