Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kriterier for medlemskap

Kriterier for medlemskap

Norsk Skuespillerforbund er åpent for alle profesjonelle skuespillere. Som hovedregel må et medlem ha fullført en treårig skuespillerutdanning på høgskolenivå eller ha tilsvarende profesjonell erfaring. Forbundet kan også ta opp medlemmer som uten slik erfaring har skuespilleryrket som hovedinntektskilde.

Under følger et utdrag fra Norsk Skuespillerforbunds vedtekter ang, medlemskap:

Kriterier for medlemskap:

Rett til medlemskap har enhver myndig person som enten;

a) har fullført treårig godkjent skuespillerutdanning på høyskolenivå. Ved utdanning fra utlandet blir de opptatt som medlem som har 3-årig skuespillerutdanning på høyskolenivå godkjent av våre søsterorganisasjoner i FIA *.
b) i tre sammenhengende år forut for søknad om medlemskap har hatt skuespilleryrket som hovedinntektskilde.
c) er utenlandsk skuespiller tilsatt i Norge (Medlemskapet gjelder for tilsettingsperioden)
d) eller tidligere har oppfylt betingelsene for oppnåelse av medlemskap, og som kan dokumentere engasjement innenfor et av de nevnte områder.

Assosierte medlemmer
a) Som assosiert medlem kan styret vurdere å oppta personer som uten forutgående skuespillerutdanning utøver yrket innen området for § 1.1, og som kan dokumentere at de har skuespilleryrket som hovedinntektskilde.
b) Assosiert medlemskap kan fornyes ett år av gangen etter søknad. Etter 3 års assosiert medlemskap kan det søkes om fullt medlemskap.

Elevmedlemmer
Elever under godkjent skuespillerutdanning* har adgang til elevmedlemskap.

Passive medlemmer
a) Medlem som ikke lenger utøver yrket som skuespiller, har adgang til å bli passivt medlem hvis vedkommende har vært medlem i minst 5 år.
b) Medlem som oppholder seg i utlandet i minst 6 måneder, og likeledes medlem som avtjener verneplikt i militær/siviltjeneste, har adgang til passivt medlemskap.
c) Skuespiller som blir teatersjef, kan beholde sitt medlemskap som passivt medlem.
d) Passivt medlemskap opphører etter 6 år, men kan forlenges etter særskilt søknad. Denne begrensningen gjelder ikke passive medlemmer som er pensjonister.

Æresmedlemmer
Generalforsamlingen kan, etter forslag fra styret, velge personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen, til æresmedlemmer.

*Følgende norske skuespillerutdanninger på BA- nivå er godkjent av NOKUT: Kunsthøgskolen i Oslo (offentlig), Nord universitet (offentlig), Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold (offentlig), Musikkteaterhøgskolen (privat), Westerdals ACT (privat) og NSKI Høyskole - tidl. Norsk Skuespillerinstitutt (privat). For Norden og land utenfor Norden må utdanningen tilsvare de norske skuespillerutdanningene med hensyn til opptakskrav, nivå og varighet. Utdanningen må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at NSFs avtaler og forhandlingsrett ikke omfatter pedagoger eller administrativt ansatte. For deg som innhar slike stillinger, vil vi anbefale å vurdere medlemskap i f.eks. Musikernes Fellesorganisasjon eller Norsk Tjenestemannslag.