Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Lydbokavtalen

Standardavtale for lydbokinnlesning utformet av Norsk Skuespillerforbund og Den norske Forleggerforening. Oppdaterte satser gjeldende fra 1. juli 2017.

Dokumenter:
 

Satser:
 

3. Honorar

Som honorar for innlesningen (herunder forarbeidet) og for overdragelsen av rettigheter i henhold til herværende avtale betaler produsenten til innleseren et engangshonorar på NOK…………………., jf for øvrig bestemmelsen om rett til honorar for tilgjengeliggjøring gjennom kringkasting, pkt. 3, andre ledd. Honoraret forfaller til betaling senest to uker etter innlesningen er ferdig. Minstesatsen er per 1. juli 2017 kr 1514,60 per netto innlest time (slik den avspilles på CD-en/lydfilen). Minstesatsen reguleres i samsvar med konsumprisindeksen annethvert år. Feriepenger tilkommer ikke.

Dersom opptaket av innlesningen tar vesentlig lengre tid enn forutsatt på grunn av forhold som ikke skyldes innleseren, har innleseren krav på en rimelig kompensasjon. Dersom innlesningen avlyses fullstendig etter at innleseren har gjennomført en vesentlig del av sine forberedelser, har innleseren krav på en tredel av avtalt honorar.

Innleseren mottar ett frieksemplar av lydboken.

Som alternativ til honorering etter første ledd i dette pkt 4, kan partene avtale at produsenten skal betale innleseren en royalty på …% av netto utfakturert inntekt fra produsentens salg. Hvis det er flere enn en innleser og begge/alle innleserne har avtalt royaltybasert betaling, så skal royaltybetalingen fordeles forholdsmessig blant medvirkende innlesere. Dersom royalty anvendes som honorering forutsetter det at innleseren i rimelig utstrekning deltar aktivt i promotering av lydboken.