Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Reklamefilmavtalen

Overenskomst mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund angående produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm ble inngått juni 2012. Overenskomsten bruker minimumssatser som deles inn i arbeidsvederlag for medvirkning i reklamefilm (Grunnlønn), og vederlag for tilgjengeliggjøring av reklamefilmen (Tilgjengeliggjøringsvederlag).

Last ned avtalen som pdf her

 

GENERELLE BESTEMMELSER

1.  Avtaleparter og virkeområde

Denne Overenskomsten gjelder for  medlemmer av PF og NSF ved produksjon og tilgjengeliggjøring av reklamefilm for allmennheten. Overenskomsten gjelder midlertidige ansettelsesforhold på tariffområdet.

2. Unntak

Overenskomsten kommer ikke til anvendelse i følgende tilfeller;

 • ved engasjement av medvirkende under 18 år;
 • ved engasjement av statister;
 • ved engasjement av medvirkende uten skuespillerbakgrunn;
 • ved produksjon og tilgjengeliggjøring av opplysningsfilm og informasjonsfilm med ikke- kommersielle formål.

3. Ufravikelighet

Individuelle arbeidsavtaler mellom produsent og skuespiller skal være i samsvar med denne Overenskomsten. 

VEDERLAG M.V.

 4.  Vederlag, feriepenger og forsikring

4.1.  Vederlagenes inndeling

Vederlag til skuespilleren i henhold til denne Overenskomsten deles inn i arbeidsvederlag for medvirkning i  reklamefilm (Grunnlønn), og vederlag for tilgjengeliggjøring av reklamefilmen for allmennheten  (Tilgjengeliggjøringsvederlag). 

Grunnlønn skal alltid avregnes for hele dager. Grunnlønnen er uavhengig av hvor mange reklamefilmer som innspilles per arbeidsdag for ett byrå/én annonsør.

Grunnlønnen inkluderer én dag med lese- kostyme- og sminkeprøver i de tilfeller dette er aktuelt, samt etterarbeid i rimelig omfang.

4.2. Minimumsnivåer for vederlag

Grunnlønn er  brutto kr 5 000 per arbeidsdag.

Tilgjengeliggjøringsvederlag fremgår av Vedlegg 1.

4.3.  Feriepenger

Ferielovens bestemmelser kommer til anvendelse på de midlertidige arbeidsforhold som reguleres av denne Overenskomsten. Det ytes feriepenger av Grunnlønn og eventuelle tillegg som er arbeidsvederlag, jfr. Ferieloven § 10 (1).

4.4.  Ulykkesforsikring

Skuespilleren skal være forsikret i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring.

5.  Regulering av Grunnlønnen

Grunnlønnsnivået skal reguleres hvert år i samsvar med det årlige lønnsoppgjøret i staten. Justeringen gjøres gjeldende fra 1. mai hvert år.

6.  Betaling

Utbetaling av Grunnlønn til skuespilleren skal senest foretas innen 21 dager etter skuespillerens siste opptaksdag.

Utbetaling av Tilgjengeliggjøringsvederlag forutsetter at reklamefilmen faktisk tilgjengeliggjøres for allmennheten. Utbetaling av slikt vederlag skal senest foretas innen tidspunktet for første tilgjengeliggjøring av reklamefilmen for allmennheten gjennom hvert enkelt avtalte tilgjengeliggjøringsmedium, jfr. Vedlegg 1.

ARBEIDSTID M.V.

7.  Arbeidstid

7.1.  Alminnelig arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid er 9 timer innenfor tidsrommet 0600-1800, inklusive ½ time pause.

7.2.  Forskyvning av alminnelig arbeidstid

Produsenten har rett til, uten tilleggsvederlag til skuespilleren, å forskyve arbeidstiden dersom manuskript eller lokale forhold tilsier det.  Varslingsfrist for dette er minimum 24 timer forut for avtalt oppmøtetidspunkt.

8.  Tillegg for ubekvem arbeidstid og overtid

8.1.  Arbeid på lørdag, søndag og helligdager

For arbeid på lørdag, søndag og helligdager, skal skuespilleren godtgjøres med 25 % tillegg til avtalt timelønn.

8.2.  Overtidsbetaling

Ved arbeid ut over 9 timer, (jf. punkt 7.1) skal skuespilleren godtgjøres med 40 % tillegg til avtalt timelønn.             

8.3.  Nattarbeid

Skuespillerens medvirkning etter kl. 2200 regnes som nattarbeid.  Slikt arbeid bør bare finne sted dersom natt-scener inngår som en naturlig og nødvendig del av reklamefilmens kunstneriske uttrykk.  For slikt arbeid godtgjøres skuespilleren med 25% tillegg til avtalt timelønn.

8.4. Generelle bestemmelser om tillegg

Avtalt timelønn fremkommer ved å dele avtalt Grunnlønn per arbeidsdag på 8,5 timer.

Nattillegg (jfr. punkt 8.3) for arbeidstid som ikke er forskjøvet etter punkt 7.2, bortfaller ved overtid når overtidstillegg overstiger nattillegg.

8.5. Bekledning

Skuespilleren kan ikke pålegges å benytte private klær i arbeidstiden.

REISER

9.  Reiser og diett

9.1.  Reisegodtgjørelse

Reisetid til avtalt arbeidssted regnes ikke som alminnelig arbeidstid.

Skuespillerens reiseutgifter til reiser over 20 km fra skuespillerens bosted betales av produsenten, men størrelsen på slike reiseutgifter skal være skriftlig avtalt mellom produsenten og skuespilleren.  Produsenten kan alternativt stille egne transportmidler til disposisjon og dekke utgiftene til dette.

Produsenten skal besørge transport av skuespilleren mellom sminkestedet og opptaksstedet.

9.2. Bruk av skuespillerens kjøretøy

Dersom partene er enige om at skuespilleren skal bruke egen bil i løpet av den alminnelige arbeidstid, skal skuespilleren motta kilometergodtgjørelse etter statens særavtale for reiser innenlands.

9.3.  Opptak som krever overnatting

Ved opptak som krever overnatting skal produsenten enten besørge full kost og losji eller besørge losji og betale kostgodtgjørelse til skuespilleren etter statens særavtale for reiser innenlands.

9.4.  Opptak i utlandet

Ved opphold i utlandet kan det inngås særlige avtaler om kost og losji.  Dersom slik avtale ikke er inngått gjelder satsene for kost og losji i statens særavtale for reiser utenlands.

9.5. Reise- og mellomdager

Ved pålagte reise- og mellomdager knyttet til prosjektet hvor skuespilleren ikke arbeider, betaler produsenten brutto kr 2500 per hele dag i tillegg til dekning av reiseutgifter. Antallet reise- og mellomdager skal avtales på forhånd. Tillegg etter punkt 8.1, 8.2 og 8.3 tilkommer ikke.

SYKDOM, BORTFALL OG MISLIGHOLD

10.  Sykdom

Skuespilleren plikter umiddelbart å melde eventuelt sykdomsforfall til produsenten.  Legeattest ved sykdom skal leveres produsenten fra første sykedag.

Medfører en Skuespillers sykdom at produksjonen ikke kan gjennomføres som avtalt, kan Produsenten utsette produksjonen i henhold til produksjonsplanen. Skuespilleren skal, såfremt det er mulig, bidra til fullføring av innspillingen uten krav på ekstra betaling utover det som fremgår av arbeidsavtalen.

Er Skuespillerens sykdomsfravær av en slik art og varighet at det vil påføre Produsenten vesentlige praktiske og/eller økonomiske belastninger, kan produsenten avslutte arbeidsforholdet uten oppsigelsesfrist etter skriftlig varsel til skuespilleren. Skuespilleren har i så fall krav på 50% av minimum Grunnlønn, jf. punkt 4.2. Produsenten kan i slike tilfeller engasjere annen skuespiller til å utføre oppdraget.

11.  Bortfall av oppdrag

Dersom produksjonen annulleres eller skuespillerens oppgaver bortfaller etter at arbeidsavtale er inngått, har skuespilleren krav på rimelig godtgjørelse som ikke skal være mindre enn 1/3 av avtalt Grunnlønn.  Bestemmelsen gjelder ikke bortfall av oppdrag som har sammenheng med skuespillerens brudd på arbeidsavtalen eller ved skuespillerens sykdom, jfr. punkt 10.

Bortfall av oppdrag skal varsles skriftlig senest innen 24 timer før første opptaksdag.

12.  Mislighold

Dersom Skuespilleren uten gyldig grunn ikke møter til rett tid, til avtalt fremmøtested og/eller møter uforberedt, påvirket av rusmidler eller på annen måte er indisponert til prøver/opptak, kan Produsenten avslutte arbeidsforholdet uten oppsigelsesfrist etter skriftlig varsel til skuespilleren.

Skuespilleren har rett til å heve kontrakten uten oppsigelsesfrist ved vesentlig mislighold fra produsentens side.

RETTIGHETER

13.  Immaterielle rettigheter m.v.

13.1. Avtale om rettighetsutnyttelse

Produsenten har ikke rett til å utnytte reklamefilmen til noe formål før arbeidsavtale er inngått med skuespilleren. Avtaler om rettighetsutnyttelse mellom produsenten og skuespilleren skal som minimum regulere følgende forhold:

 • utnyttelsesrettighetenes varighet (lisensperioder) og eventuell rett til å forlenge lisensperiodene mot ytterligere vederlag;
 • tilgjengeliggjøringsvederlag, jf Vedlegg 1, samt tilleggsvederlag for tilgjengeliggjøring av flere reklamefilmer enn én reklamefilm med kortversjoner;
 • eventuelle mediebegrensninger og geografiske begrensninger på utnyttelsesrettighetene og eventuell rett til utvidelser mot ytterligere vederlag;
 • skuespillerens eventuelle forbehold om særskilt forhandling ved forlengelser eller utvidelser, om skuespilleren er pålagt konkurransebegrensninger og/eller bestemmelser om eksklusivitet.

13.2.  Endringer i reklamefilmen

Produsenten har rett til å foreta endringer i reklamefilmen som produsenten etter eget skjønn anser nødvendige. Produsenten kan ikke la andre dubbe reklamefilmen på norsk uten at skuespilleren blir informert.  Klipp fra reklamefilmen som inneholder personbilde av skuespilleren, må ikke benyttes i andre sammenhenger enn det som er avtalt- uten skuespillerens samtykke i hvert enkelt tilfelle.

13.3. Tilgjengeliggjøring på festivaler og konkurranser

Med mindre annet er avtalt, har produsenten vederlagsfri og eksklusiv rett til å tilgjengeliggjøre reklamefilmen for allmennheten i forbindelse med festivaler og gjennom deltakelse i konkurranser. Retten er ikke underlagt tidsmessige, geografiske- eller andre begrensninger.

13.4. Redaksjonell bruk

Produsenten har vederlagsfri og eksklusiv rett til å la reklamefilmen inngå i tredjeparts kringkastingssendinger og programmer tilgjengeliggjort on-demand som ledd i alminnelig redaksjonell virksomhet, herunder men ikke begrenset til dokumentariske produksjoner, kavalkader mv. Retten er ikke underlagt tidsmessige, geografiske- eller andre begrensninger.

13.5.  Begrensninger

Alle utnyttelsesrettigheter til fremtidige anvendelser av skuespillerens prestasjon og bilde som ikke er overdradd til produsenten, tilhører skuespilleren.

13.6.  Overdragelse av rettigheter

Produsenten har rett til videreoverdragelse av ervervede rettigheter til tredjepart under forutsetning av at arbeidsavtalen med skuespilleren respekteres.

13.7.  Avtale- og tvangslisens

Skuespilleren har ikke overdratt sine rettigheter til sin andel av eventuelle vederlag ved avtale- eller tvangslisens som vederlag for viderespredning av radio- og TV-signaler via kabel, satellitt eller bredbånd, bibliotekvederlag, vederlag for privatkopiering mv.

13.8.  Kopier, teksting til fremmede språk

Produsenten har rett til å lage kopier i de formater som er nødvendige for å utnytte reklamefilmen. Produsenten kan videre tekste reklamefilmen og ettersynkronisere den på fremmede språk.

TVISTER OG VARIGHET

14. Tvister

Tvister om forståelsen av Overenskomsten eller krav som bygger på Overenskomsten mellom medlemmer av PF og NSF, skal søkes løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet innen rimelig tid, kan medlemmene bringe tvisten inn til tvisteutvalg bestående av 1 representant fra PF og 1 representant fra NSF.

Tvister mellom PF og NSF om forståelsen av Overenskomsten eller krav som bygger på Overenskomsten kan innbringes for Arbeidsretten etter Arbeidstvistlovens bestemmelser.

15.  Varighet

Denne Overenskomsten trer i kraft fra undertegning og gjelder for to år. Hvis Overenskomsten ikke blir sagt opp med to måneders skriftlig varsel før utløpstiden, løper den videre ett år om gangen med samme oppsigelsesfrist.

***

Oslo, den 28.06.12

Norske Film- og TV-produsenters forening: Leif Holst Jensen, generalsekretær                         

Norsk Skuespillerforbund: Kirsti Camerer, daglig leder

 

VEDLEGG 1:
MINIMUMSVEDERLAG FOR TILGJENGELIGGJØRING

De Tilgjengeliggjøringsvederlag som fremkommer av dette Vedlegg 1 gjelder tilgjengeliggjøring av én reklamefilm inkludert kortversjoner. Ved tilgjengeliggjøring av flere reklamefilmer skal Tilgjengeliggjøringsvederlaget fremforhandles individuelt mellom partene.

 

Medium

 

Tid

(antall år)

Minimum for tilgjengeliggjøring

 

 

 

TV

1

10 000

Kino

1

10 000

Pr. etterfølgende år på TV eller kino

 

10 000

TV og kino

1

17 500

Pr. etterfølgende år

 

17 500

 

 

 

TV/kino Sverige, Danmark, Finland pr. land pr. år

1

  5 000

TV/kino England, Tyskland, USA, pr. land pr. år

1

  5 000

Resten av verden

 

Forhandling

 

 

 

Fotos, stills, etc. Norge pr. år

1

 5 000

 

 

 

Internettsider rettet mot norske forbrukere (unntatt tilgjengeliggjøring fra kundens egne internettsider)

1

 10 000

Internettsider rettet mot utenlandske forbrukere (unntatt tilgjengeliggjøring fra kundens egne internettsider)

1

10 000

 

 

 

CD-rom Norge

 

Forhandling

 

 

 

Videovisning pr. år;

 • Stasjoner
 • Flyplasser/fly
 • Taxi
 • Mobiltelefon

 

1

Min. 5 000 pr. område

 

 

 

Storskjerm Norge

 

Forhandling

 

PROTOKOLLTILFØRSLER 2012:

Til punkt 4.2 – Minimumsnivåer for vederlag

Partene er enige om at skuespillerens skapende innsats skal anerkjennes gjennom forholdsmessighet mellom Grunnlønn og Tilgjengeliggjøringsvederlag. En retningsgivende norm som ledd i denne anerkjennelsen er at Grunnlønnen som hovedregel ikke bør utgjøre mer enn 1/3 av det totale vederlag som utbetales til skuespilleren for medvirkning og tilgjengeliggjøring i reklamefilmen.

Til punkt 13.4 – Redaksjonell bruk

Norsk Skuespillerforbund ønsker å se bestemmelsen i sammenheng med muligheter for at skuespilleren skal kunne nytte reklamefilmene i Skuespillerkatalogen og på egen hjemmeside. Partene er klar over at det er flere rettighetshavergrupper som slik bruk må klareres med. Partene er innstilt på i fellesskap å søke å få inngått avtaler med berørte rettighetshavere og deres organisasjoner idet det antas at mange vil se seg tjent med å klarere tilsvarende bruk for egne formål til cv, hjemmeside, m.v.