Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

NRK Drama

Tariffavtale om skuespillerarbeid mellom Norsk rikskringkasting (NRK) og Norsk Skuespillerforbund (NSF), gjeldende fra 13.02.2015. Oppdaterte satser fra og med 1. mai 2017.

§ 1      Avtalens virkeområde

1.1. Denne tariffavtalen gjelder for midlertidig ansatte skuespillere i dramaproduksjoner i NRK, med mindre disse i sitt øvrige tilsettingsforhold er omfattet av andre tariffavtaler i NRK.

1.2.      Følgende kunstneriske medvirkning fra skuespilleren omfattes av avtalen:

  •            Medvirkning i dramatiske produksjoner (audiovisuelle drama, hørespill, sketsjer og lignende)
  •            Opplesning og sang i ikke-dramatiske produksjoner

1.3.      Medvirkning i radioproduksjoner reguleres av særbestemmelsene om dette i pkt. 3.2, og omfattes ellers av øvrige bestemmelser i avtalen.

§ 2      Normalkontrakt

2.1.      Ved arbeid som nevnt i pkt. 1, benyttes vedlagte normalkontraktsformular som er å anse som en del av denne avtalen (Bilag 1). Kontrakten utferdiges i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

2.2.      Så snart bindende avtale om arbeid som nevnt i pkt. 1 er inngått, og før innstudering starter, skal NRK oversende normalkontrakt til skuespilleren, samt foreløpig produksjonsplan for den audiovisuelle produksjonen. Normalkontrakten skal angi oppgavens art, prøve- og opptaksdager, honorar og andre forhold som er avtalt.

2.3.      Skuespilleren plikter innen avtalt tid, å returnere ett eksemplar av normalkontrakten i undertegnet stand, eller gi tilbakemelding til NRK om at normalkontrakten ikke aksepteres. Dersom skuespilleren ikke oppfyller fristen som nevnt i første ledd, kan NRK anse avtalen som annullert, med mindre skuespilleren kan godtgjøre at vedkommende var forhindret fra å oppfylle fristen.

§ 3      Lønn

3.1.      Audiovisuelle produksjoner:

For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler NRK følgende bruttolønn som inkluderer tilgjengeliggjøring som nevnt § 9:

3.1.1. For skuespillere over 18 år med mindre enn 5 års ansiennitet som skuespiller og for skuespillere med 3-årig skuespillerutdanning fra høyskole og mindre enn 2 års ansiennitet, skal lønnen utgjøre minimum:

kr.        638 245,- pr. år
kr.        51 062,- pr. måned
kr.        5 681,- pr. dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet
kr.        4 340,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer

3.1.2. For øvrige skuespillere skal lønnen utgjøre minimum:

kr.        893 418,- pr. år
kr.        89 355,- pr. måned
kr.        8 937,- pr dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet
kr.        6 383,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer

Arbeidets varighet skal i begge tilfeller være minimum 14 dager for skuespillere på månedlønn.

3.1.3.   Det kan avtales halvdagsarbeid dersom skuespillerens tilgjengelighet for NRK reduseres på grunn av skuespillerens øvrige arbeidsforhold.
Der barn medvirker og det foreligger særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid, kan det inngås avtale om dette mellom NRK og skuespilleren.
Der det foreligger andre særlige forhold som tilsier behov for halvdagsarbeid, kan det inngås avtale om dette mellom NRK og NSF.

3.1.4.  

Ett år utgjør 220 arbeidsdager.
En måned utgjør 21 arbeidsdager.
En dag utgjør 8 timer eksklusiv en halv times spisepause.
En halv dag utgjør 4 timer.
Timelønn utgjør 1/8 av det avtalte dagslønnen.

3.1.5.   Ved ”til rådighets ansettelse” betales en garantilønn på minimum kr. 51 062,- pr. måned. For faktisk arbeid i samme periode betaler NRK skuespilleren kr. 2 552,- pr. dag. Ved slik ansettelse står skuespilleren til rådighet for NRK, jf. pkt. 4.3. NRK kan inngå individuell avtale med skuespilleren om opsjon for deltagelse i ny sesong av produksjonen. Vederlag for dette avtales særskilt mellom NRK og skuespilleren.

3.1.6.   Dersom begge parter er enige, kan det avtales en samlet lønn for skuespillerens arbeid.
Slik avtale kan bare inngås dersom den samlede lønnen er minst kr 10 212,- pr. dag eller minst kr 102 118,- pr. måned.
Ved slik avtale bortfaller skuespillerens krav på tillegg etter pkt. 3.1.7. og 5.5.

3.1.7.   Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, plikter skuespilleren å stille i tide til sminke- og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og andre prøver NRK innkaller til. Slikt arbeid inngår i skuespillerens arbeidstid og honoreres med følgende satser, med mindre lønn utbetales i henhold til ovennevnte bestemmelser:

Leseprøver:  kr. 818,- pr. time
Kostyme- og sminkeprøver:  kr. 510,- pr. time
Prøvefilming (utenom audition): kr. 2 188,-for inntil fire timer og kr. 4 193,- for fire til åtte timer
Første prøvefilming til castingbruk er vederlagsfri, med mindre det foreligger særlig avtale mellom partene. Opptak fra prøvefilming kan ikke offentliggjøres uten skuespillerens samtykke.

 

3.2.      Radioproduksjoner:

For skuespillerens arbeid i henhold til denne avtale betaler NRK følgende bruttolønn som inkluderer tilgjengeliggjøring som nevnt i § 9.

3.2.1. For medvirkning i dramatiske oppgaver skal honorar fastsettes etter satsene i gruppe I-IV nedenfor i forhold til oppgavens omfang, vanskelighetsgrad og art.

GRUPPE:

I

II

III

IV

Fremmøtehonorar inkl. 1 økt á 2,5 timer for oppdrag med 1-3 fremmøter:

kr. 2370,- 

kr. 2827,-

kr. 3227,-

kr.
3372,-

Timehonorar:

kr.
948,-

kr. 1133,-

kr. 1276,- 

kr. 1350,-

Fremmøtehonorar inkl. 1 økt á 2,5 timer for oppdrag fra 4. fremmøte:

kr. 2188,-

kr. 2644,-

kr. 3010,-

kr. 3192,-

Timehonorar:

kr. 876,-

kr. 1058,-

kr. 1205,-

kr. 1276,-

3.2.2. I enkle oppdrag der skuespillerens medvirkning er av kort varighet, skal honorar fastsettes etter avtale i det enkelte tilfelle.

3.2.3. Skuespilleres opplesning i radio honoreres på følgende måte:

Prosa:

For de første 20 minutter sendetid               kr.        298,- pr. minutt
For de neste 20 minutter sendetid                kr.        242,- pr. minutt
For de neste 20 minutter sendetid                kr.        177,-pr. minutt
Utover 60 minutter sendetid                         kr.        117,- pr. minutt

Lyrikk:

For de første 3 minutter sendetid                 kr.        589,- pr. minutt
Utover 3 minutter sendetid                           kr.        298,-pr. minutt

Tidsberegningen gjelder for det enkelte verk eller flere verk av samme forfatter.
Minstehonorar for opplesning av prosa og lyrikk er kr. 2 977,-.

3.2.4. Med mindre annet er skriftlig avtalt, plikter skuespilleren å møte i tide til møter og oppgaver av ikke-kunstnerisk art (herunder sminke- og kostymeprøver), som NRK innkaller til. Skuespilleren skal honoreres for faktisk medgått tid pr. påbegynt hel time og for minimum 2 timer. Timehonoraret er kr. 510,-.

3.2.5. Arbeidstid regnes i én økt á 2 ½ time. Arbeid utover én økt honoreres med påbegynt timesats.

3.3.      Lønn utbetales i henhold til NRKs rutiner og skattetrekk foretas i henhold til gjeldende regler. Lønn utbetales senest innen 4 uker etter avsluttet medvirkning, dersom annen betalingsordning ikke er avtalt mellom skuespilleren og produksjonsledelsen.

Når skuespillerens samlede tilgodehavende utgjør mindre enn kr. 862,- kan NRK avvente utbetaling til det samlede tilgodehavendet overstiger nevnte beløp. Utbetaling skal uansett finne sted ved kalenderårets slutt.

3.4.      Feriepenger utbetales i henhold til ferielovens til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 4      Gjennomføring av produksjonen – arbeidsinstrukser

4.1.      Skuespilleren plikter å innrette seg etter de produksjons- og innspillingsplaner som til enhver tid gjelder for produksjonen. Produksjons- og innspillingsplaner skal forelegges skuespilleren så tidlig som mulig. Manus og dialog, sammen med endelig produksjon- og innspillingsplan i audiovisuelle produksjoner, skal forelegges skuespilleren senest 1 uke før skuespillerens innspillingsdag.
Dersom det blir nødvendig med endringer i skuespillerens innspillingsplan, skal skuespilleren underrettes omgående, og eventuelle endringer skal gjennomføres i samråd med skuespilleren.

4.2.      Skuespilleren skal være forberedt og kunne sine replikker ved innspilling.

4.3.      Dersom skuespilleren på forhånd har avtalt andre oppdrag i avtaleperioden, skal NRK gjøres kjent med dette før avtaleinngåelse med skuespilleren. Dersom skuespilleren senere ønsker å inngå avtale om slike oppdrag i avtaleperioden, må det innhentes forhåndssamtykke fra NRK. NRK kan ikke nekte å samtykke til dette uten saklig grunn.

4.4.      Dersom produksjonen ikke lar seg gjennomføre innenfor den avtalte produksjonstiden, plikter skuespilleren så vidt mulig å medvirke til en hurtigst mulig avslutning av produksjonen mot vederlag basert på avtalt dagsats.

4.5.      Dersom skuespilleren ved sykdom eller annet lovlig forfall er forhindret fra å utføre arbeidet innen avtalt tid, plikter skuespilleren så vidt mulig umiddelbart etter fraværet å være til disposisjon for NRK for å gjennomføre arbeidet mot godtgjørelse i henhold til avtalte satser.

4.6.      Skuespilleren plikter i rimelig utstrekning å stille vederlagsfritt til NRKs disposisjon i forbindelse med markedsføring og lansering av produksjonen, herunder men ikke begrenset til deltagelse på pressekonferanser, i debatter mv.
Skuespilleren kan ikke på eget tiltak medvirke i slike markedsføringsaktiviteter, eller på annen måte utnytte rollefiguren kommersielt, uten at dette er skriftlig avtalt med NRK.

4.7.      Skuespilleren har taushetsplikt om produksjonen og alle interne og forretningsmessige forhold i NRK som skuespilleren blir kjent med i sitt arbeid der.

4.8.      NRK har rett til å la presse og andre i rimelig utstrekning få adgang til produksjonen.

4.9.      NRK har vederlagsfri rett til å lage miljøreportasjer og/eller «bakomfilmer» fra produksjonen der skuespilleren medvirker for utnyttelse i samsvar med denne avtalen.  Skuespilleren kan ikke motsette seg dette med mindre det foreligger saklig grunn.

§ 5      Arbeidstid

5.1.      Arbeidstid kan avtales i det enkelte tilfelle, men skal normalt legges til tidsrommet 07.00-17.00 for audiovisuelle produksjoner og i tidsrommet 07.00-19.00 for radioproduksjoner mandag til fredag. Lør-, søn- og helligdager er fridag.

5.2.      NRK har imidlertid rett til, uten tilleggshonorar til skuespiller, å forskyve arbeidstiden innenfor den enkelte arbeidsdag dersom manuskript eller lokale forhold tilsier det. Varslingsfrist for dette er minimum 24 timer.

5.3.      Skuespillerens medvirkning etter kl. 22.00 regnes som nattarbeid. Slikt arbeid bør bare finne sted dersom nattescener inngår som en naturlig og nødvendig del av filmens kunstneriske uttrykk. Mellom nattarbeidets slutt og det tidspunkt skuespilleren må møte til neste arbeidsdag, skal det være et opphold på minimum 11 timer. Når det er nødvendig for å få en hensiktsmessig avvikling av arbeidet eller arbeidstakerne ønsker det, kan den arbeidsfrie perioden unntaksvis reduseres til 9 timer.

5.4.      For arbeid på lør-, søn- og/eller helligdager skal skuespilleren godtgjøres med 25 % tillegg til avtalt dagslønn.

5.5.      For arbeid utover 8 timer pr. dag, skal skuespilleren godtgjøres med 40 % tillegg pr. overskytende time.

5.6.      Ved arbeidstid som overstiger 10 timer, skal NRK holde/betale 2 måltider.

§ 6      Reiser

6.1.      Krever arbeidet med produksjonen reisevirksomhet for skuespilleren til/fra annet enn avtalt ordinært arbeidssted, skal vedkommende ha dekket reise- og oppholdsutgifter i henhold til NRKs reiseregulativ etter forutgående avtale med NRK. 

6.2.      Skuespillerens eventuelle reise- og mellomdager som krever overnatting på et annet sted enn avtalt ordinært arbeidsted i forbindelse med produksjonen, honoreres med 50 % av avtalt dagslønn.

§ 7      Sykdom

7.1.      Skuespilleren plikter å melde eventuelt sykdomsforfall umiddelbart til NRK. Legeattest ved sykdom leveres NRK om mulig fra første sykdomsdag.

7.2.      NRK kan endre eller utsette produksjonen i henhold til produksjons- og innspillingsplanen dersom en skuespillers sykdom medfører at produksjonen ikke uten vesentlig ulempe kan gjennomføres innenfor den planlagte produksjons- og innspillingsplanen.
For øvrig gjelder de alminnelige reglene om oppsigelse og folketrygdlovens regler om ytelser ved sykdom.
Dersom skuespillerens sykdom medfører at produksjonen ikke uten vesentlige ulempe kan gjennomføres innenfor den planlagte produksjons- og innspillingsplanen, er partene enige om at en annen skuespiller kan tildeles rollen.

§ 8      Bortfall av oppdrag – mislighold

8.1.      Dersom produksjonen annulleres eller skuespillerens oppgave bortfaller etter at avtale om oppgaven er skriftlig bekreftet, av grunner som ikke skyldes skuespilleren selv, har skuespilleren krav på rimelig godtgjørelse, dog ikke mindre enn 1/3 av det gjenstående avtalte honorar.
NRK skal innen 14 dager etter inngåelse av muntlig avtale om oppgave, bekrefte denne skriftlig. Dersom dette ikke er gjort, har skuespilleren allikevel krav på godtgjørelse som nevnt foran, dersom vedkommende kan godtgjøre at bindende avtale er inngått.

8.2.      Ved uenighet om hva som er rimelig godtgjørelse, kan NSF og NRK søke å finne en løsning ved forhandlinger.

8.3.      Dersom avlysning eller bortfall av oppdrag skyldes force majeure, kommer oppsigelsesfristen i arbeidsmiljølovens § 15-3 (10) eller tilsvarende fremtidig lovregulering til anvendelse.

8.4.      Dersom skuespilleren uten lovlig forfall ikke møter til rett tid til avtalte fremmøter og/eller møter uforberedt eller indisponert til prøver/opptak, kan det foretas avkortning i honoraret og/eller medføre reaksjoner etter arbeidsmiljølovens § 15-14, eller tilsvarende fremtidig lovregulering. Skuespilleren kan bli holdt erstningsansvarlig for økonomisk tap NRK blir påført som følge av skuespillerens avtalebrudd.

§ 9      Allmenn tilgjengeliggjøring og eksemplarfremstilling

9.1.      NRK gis ved denne avtale en eksklusiv, stedsuavhengig, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av hele eller deler av produksjonen for allmennheten på enhver kjent og ukjent teknisk plattform og uavhengig av distribusjonsmåte.

9.2.      Utbetaling av lønn i henhold til § 3 til skuespilleren gir NRK rett til å benytte produksjonen i samsvar med § 9.1.

§10    Samproduksjoner

10.1.    Ved samproduksjoner med annen kringkaster eller finansiering fra annen kringkaster der NRK overdrar til denne retten til allmenn tilgjengeliggjøring av produksjonen, skal det stipuleres en salgspris basert på markedsprisen på sendetidspunktet. Skuespillerne har samlet krav på 20 % av NRKs nettoinntekter fra slik overdragelse. NRKs nettoinntekt er brutto salgssum minus 30 % salgsomkostninger inkludert administrasjon.

10.2.    Vederlaget fordeles proporsjonalt i forhold til den enkelte skuespillers opprinnelige honorar i produksjonen, og utbetales til den enkelte. Utbetaling av vederlag til skuespillerne skal foretas innen 60 dager etter at NRK har mottatt vederlag for overdragelsen fra den som har ervervet rettigheter som nevnt over.

§11    Salg av produksjoner til andre kringkastingsstasjoner

11.1.    Ved salg av produksjoner til andre kringkastingsstasjoner har skuespillerne samlet krav på 20 % av NRKs nettoinntekter fra slik salg. NRKs nettoinntekt er brutto salgssum minus 30 % salgsomkostninger inkludert administrasjon.

11.2.    Vederlaget fordeles proporsjonalt i forhold til den enkelte skuespillers opprinnelige honorar i produksjonen, og utbetales til den enkelte. Beregning av honorar for salg av produksjoner foretas pr. 30. juni og 31. desember hvert kalenderår, og slike honorarer forfaller til betaling 60 dager etter utløpet av beregningsperioden.

§ 12   Salg av arkivklipp

12.1.    NRK har rett til å selge arkivklipp fra produksjonen der skuespillere medvirker, mot å betale skuespillerne en samlet royalty på 20 % av NRKs nettoinntekt fra slikt salg. NRKs nettoinntekt er lik bruttoinntekt med fradrag av 30 % salgsadministrative kostnader.

12.2.    Dersom utdraget skal brukes i reklamesammenheng, skal det på forhånd innhentes samtykke fra skuespilleren som medvirker i utdraget. Vedkommende kan ikke motsette seg slik bruk med mindre det foreligger saklig grunn.

12.3.    Vederlaget fordeles proporsjonalt i forhold til den enkelte skuespillers opprinnelige honorar i produksjonen, og utbetales til den enkelte. Beregning av honorar for salg av arkivklipp foretas pr. 30. juni og 31. desember hvert kalenderår, og slike honorarer forfaller til betaling 60 dager etter utløpet av beregningsperioden.

§ 13 Annen utnyttelse av produksjonen

13.1.    Eksemplarfremstilling og digitale medier

NRK har enerett til å tilby Produksjonen mot brukerbetaling for individuell avspilling eller nedlastning på forespørsel i alle interaktive medier, samt til å utgi eller leie ut Produksjonen i form av fysiske eksemplarer, så som DVD og andre egnede formater.
For slik utnyttelse skal NRK betale et vederlag til Skuespilleren på 14 % av NRKs nettoinntekter, hvor nettoinntekt er å anse som bruttoinntekt minus 30 % til dekning av salg- og administrasjonskostnader.
Vederlaget fordeles proporsjonalt i forhold til den enkelte skuespillers opprinnelige honorar i produksjonen, og utbetales til den enkelte.
Ved ekstraordinære fremstillingskostnader og/eller markedsføringskostnader ved produktet eller tjenesten kan NRK, etter forutgående avtale med NSF, fritas for eller avkorte royaltybetaling inntil kostnadene ved fremstilling og/eller markedsføringen er dekket inn ved det etterfølgende salg.

13.2.    Følgeprodukter

NRK har videre enerett til å fremstille, distribuere, omsette og markedsføre følgeprodukter av enhver art tilknyttet produksjoner der skuespilleren medvirker, herunder også produkter av enhver art som knyttes til produksjonen ved bruk av elementer fra produksjonen, så som men ikke begrenset til, fonogrammer eller lignende fremtidige formater, CD-rom eller lignende fremtidige formater, bokutgivelse, lyd, fotografier, stillbilder, film/lydklipp, animasjon mv.
For salg av slike følgeprodukter betaler NRK skuespillerne en samlet royalty på 5 % av NRKs nettoinntekter. Nettoinntekt er lik bruttoinntekt med fradrag av 30 % salgsadministrative kostnader.
Vederlaget fordeles proporsjonalt i forhold til den enkelte skuespillers grad av medvirkning på følgeproduktet, og utbetales til den enkelte.
Dersom skuespilleren er lite eksponert på følgeproduktet, kan det forhandles særskilt om en redusert royaltyandel med vedkommende skuespiller.
Ved slik bruk der det trekkes særlige veksler på skuespilleres utseende og/eller stemme, skal det på forhånd innhentes samtykke fra skuespilleren. Vedkommende kan ikke motsette seg slik bruk med mindre det foreligger saklig grunn.

13.3.    Spillefilm

NRK har enerett til å benytte hele eller deler av den audiovisuelle produksjonen som spillefilm, og rimelig vederlag til skuespilleren for slik bruk skal i det enkelte tilfelle avtales på forhånd mellom NRK og NSF.

13.4.    Markedsføring

NRK har rett til vederlagsfritt å benytte elementer fra produksjonen, så som men ikke begrenset til, fotografier, stillbilder, film-/lydklipp og animasjon i forbindelse med markedsføring og lansering av produkter som faller inn under pkt. 13.1-13.2, herunder på Internett og i andre digitale medier.Ved slik bruk der det trekkes særlige veksler på skuespilleres utseende og/eller stemme, skal det på forhånd innhentes samtykke fra skuespilleren. Vedkommende kan ikke motsette seg slik bruk med mindre det foreligger saklig grunn.

13.5.    Utbetaling

Royalty i henhold til pkt. 13.1.-13.2. beregnes pr. 30.06 og 31.12 hvert år, og forfaller til betaling 120 dager etter utløpet av beregningsperioden. Deretter påløper den til enhver tid gjeldende morarente.
Når skuespillerens samlede tilgodehavende pr. beregningsperiode utgjør mindre enn kr. 500,-, kan NRK overføre dette til neste beregningsperiode. Utbetaling skal uansett finne sted ved kalenderårets slutt.

13.6.    Annen videreutnyttelse mv.

Vederlag for annen videreutnyttelse av hele eller deler av produksjonen enn nevnt over, skal forhandles særskilt med skuespilleren og utgjøre en prosentandel av NRKs nettoinntekter fra slik utnyttelse.
Skuespilleren kan ikke inngå avtale om videreutnyttelse av sin medvirkning i produksjonen med andre enn NRK.
Dersom NRK overdrar retten til slik utnyttelse til tredjemann, avtaler skuespilleren eller dennes fullmektig utnyttelse og vilkår for dette med tredjemann, om ikke vilkårene for slik utnyttelse følger av annen avtale inngått mellom NRK og NSF.

13.6.    Ideelle rettigheter

All bruk av skuespillerens prestasjoner i henhold til pkt. 13 skal respektere skuespillerens ideelle rettigheter i åndsverklovens § 3, eller tilsvarende fremtidig lovregulering.

§ 14 Andre rettigheter

Skuespilleren har ikke overdratt til Nrk rettigheter eller retten til vederlag knyttet til åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser eller tredjeparts eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring av produksjonene for allmennheten. Dette begrenser ikke NRKs rettigheter i henhold til avtalens §§ 9 til 13 og 15.

Alle rettigheter til fremtidig anvendelse som ikke er regulert i denne avtalen, kan utnyttes etter særskilt avtale med NSF.

§ 15 Overdragelse

De rettigheter NRK erverver og de forpliktelser NRK påtar seg etter denne avtale, kan NRK overdra til tredjemenn. NRK vedblir å være ansvarlig for at avtalen overholdes.

§ 16   Tvist om overenskomsten

16.1.    Tvist om forståelsen av eller brudd på denne overenskomsten, eller tvist om forståelsen av eller brudd på kontrakt inngått i samsvar med denne overenskomstens bestemmelser, skal i første omgang søkes løst ved forhandlinger mellom NRK og skuespilleren eller dennes tillitsmenn, og dernest – hvis dette ikke fører fram – ved forhandlinger mellom NRK og Norsk Skuespillerforbund.

16.2.    Fører forhandlingene ikke fram, kan tvisten bringes inn for domstolene til avgjørelse.

§ 17   Overenskomstens varighet

17.1.    Overenskomsten trer i kraft 1. mai og gjelder til 30. april og videre for 1 – ett – år av gangen dersom ikke en av hovedpartene skriftlig sier den opp med 3 – tre – måneders varsel.

17.2.    Lønnen i avtaleåret som begynner 1. mai reguleres i samsvar med statens ramme i lønnsoppgjøret samme år, første gang pr. 1. mai 2016.

***

Denne avtalen utstedes i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

 

Oslo, 13.02.2015:

For Norsk rikskringkasting AS: Øyvind Lund (sign.)                                        

For Norsk Skuespillerforbund:Hauk Heyerdahl (sign.)      

 

Protokolltilførsler:

  1. Minstesats etter ordinært lønnsoppgjør i 2014 innbefattet etter tidligere avtale første gangs tilgjengeliggjøring innenfor fire uker. Minstesatsen er ved denne avtalen økt med 75 % som følge av forhåndskjøp av rettigheter som angitt i § 9.  Minstesatsene kan, som tidligere, forhandles opp mellom NRK og den enkelte skuespiller.
  2. Partene er enige om å evaluere NRKs publisering og publikums bruk av de dramaproduksjonene som er produsert i henhold til denne avtalen. Slik evaluering skal initieres av NSF og gjennomføres senest innen 30. juni 2018. NRK vil framlegge nødvendig underlagsmateriale.
  3. NSF vil initiere revisjon av § 14. Partene er enige om at slike forhandlinger skal være avsluttet innen 30.6 2015 eller annet tidspunkt partene måtte avtale.
    Tilførsel 29.06.2015: §14 er endret etter avtale mellom partene, med virkning fra 1. juli 2015.

 

Bilag til avtalen: jf. pkt. 2:

Normalkontrakt for skuespillerarbeid i radioproduksjoner i NRK
Normalkontrakt for skuespillerarbeid i tv-produksjoner i NRK

 

Reprisering NRK super