Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Innlesning – NLB

Avtale om innlesning for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, gjeldende for de av forbundets medlemmer som tar oppdrag utenfor næring.

Gjeldende satser per 01.01.2017:

Forberedelse pr. time: kr. 169,-

Innlesning pr. innlest båndtime: kr. 766,- 

Samlet minst kr 935,- per innlest time

Rammeavtale mellom Norsk lyd – og blindeskriftbibliotek (NLB) og Norsk Skuespillerforbund (NSF)

§1. Avtalens formål og omfang

Denne rammeavtalen regulerer forholdet mellom NLB (oppdragsgiver) og innlesere (oppdragstaker) som er medlem i NSF, i de tilfeller partene er enige om at innleserne tar avgrensede oppdrag som frilansere (oppdragstakere utenfor næring). Avtalen utfyller den eksisterende avtalen mellom NLB og NSF der satser for innlesning av lydbøker er fastsatt, se vedlagte protokoll.
 

§ 2. Oppdraget 

2.1     Den enkelte oppdragstaker engasjeres gjennom skriftlig avtale som innleser av bøker. Engasjementsavtalen skal inneholde bokens navn og avtalt ferdigstillelsesdato.

(Vedlegg 1: Standardavtale om innlesning for oppdragstaker utenfor næring)      

2.2     Innlesningen skal følge de til enhver tid fastsatte kvalitetskrav som er angitt i NLBs retningslinjer for innlesing. Oppdragstaker er ansvarlig for at utførelse av oppdraget er av tilfredsstillende kvalitet og i henhold til Oppdragsgivers standarder. 

2.3     NLB skaffer til veie et eksemplar av boken/manuskriptet, ferdig tilrettelagt for innlesing. 

2.4     Ved utføringen av oppdraget benyttes NLBs produksjonsutstyr og studio godkjent av NLB med mindre annet er skriftlig avtalt. Oppdragstaker har selv ansvar for å gjennomføre arbeidet til avtalt ferdigstillelsesdato, samt å booke inn studiotid etter de prosedyrer som til enhver tid gjelder. Oppdragstaker er normalt egen produsent om ikke annet er avtalt. 

§ 3. Honorar

3.1        Oppdragstaker honoreres etter de til enhver tid gjeldende satser som er avtalt mellom NLB og NSF.

3.2.       Honorar utbetales etterskuddsvis ved ferdigstilt bok etter de til enhver tid gjeldende prosedyrer. Utbetaling skjer så snart som mulig etter det som kommer senest av ferdigstillelsesdato og avtalt ferdigstillelsesdato. Det normale vil være en behandlingstid på to uker, noe lenger tid må påregnes ved årsskiftet og i sommerferien.
For bøker som er spesielt store, kan det avtales delutbetalinger for et antall timer som er ferdig innlest.

3.3        Ved for mye utbetalt honorar kan NLB korrigere feilen og foreta trekk i senere utbetalinger dersom partene er enige om at det er skjedd en feil. Ved for lite utbetalt honorar skal NLB rette feilen så raskt det er praktisk mulig.

§ 4. Endringer av standardavtalen m.v.

4.1        Dersom en individuell avtale om innlesningsoppdrag inngått i tråd med denne rammeavtalen annulleres eller endres, og dette ikke skyldes oppdragstakers eget forhold, skal det utbetales honorar som om arbeidet er utført, med mindre annet avtales i det enkelte tilfelle. Dersom oppdragsgiver kansellerer et oppdrag etter at det er påbegynt og dette ikke skyldes oppdragstakerens forhold, honoreres oppdragstakeren som om oppdraget er utført. Ved evt. avtaler om serier gjelder dette påbegynt bok og ikke hele serien. 

4.2        Dersom en av partene ser at ferdigstillelse av ulike årsaker ikke kan skje til avtalt tidspunkt, skal den annen part varsles omgående og skriftlig avtale om nytt ferdigstillelsestidspunkt inngås.

4.3        Oppdragstakers sykdom regnes ikke som mislighold.

4.4        Dersom oppdragsgiver eller oppdragstaker vesentlig misligholder sine forpliktelser ifølge denne avtalen, kan oppdragsavtalen heves med umiddelbar virkning.

§ 5 Taushetsplikt

Oppdragstaker er forpliktet til, så vel i oppdragstiden som etter oppdragsforholdets opphør, å bevare taushet overfor uvedkommende om forretnings– eller bedriftshemmeligheter som Oppdragstaker under sitt arbeid måtte bli kjent med.

§ 6. Immaterielle rettigheter mv.

6.1          Oppdragstaker overdrar eneretten til å fremstille eksemplarer, mangfoldiggjøre og på annen måte gjøre tilgjengelig hele eller deler av opptaket for NLBs låntakere i det antall som NLB bestemmer. Tilgjengeliggjøring fra digitalt nettverk, slik som ved nedlastning, omfattes av denne bestemmelse. 

6.2          Ved videresalg av opptaket til tredjepart gjelder særskilt avtale. Slikt videresalg må avklares på forhånd før avtale med tredjepart inngås. (Vedlegg 2: Avtale mellom NLB og innleser om salg av lydbokmaster til tredjepart og Vedlegg 3: Avtale mellom NLB og forlag om salg av lydbokmaster til forlag)

6.3          Oppdragstaker er berettiget til det til enhver tid gjeldende andel av vederlaget for salg av lydbokmaster vedkommende har produsert.

§ 7. Rettsvalg og jurisdiksjon

7.1          Tvister vedrørende forståelsen av denne avtalen, kan av begge parter kreves tatt opp i forhandlinger mellom partene. Anmodning om forhandling skal besvares innen 14 dager og tidspunkt fastsettes.

7.2          Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister som springer ut av avtalen, og som ikke løses ved forhandlinger, kan bringes inn for de alminnelige domstoler med Oslo som verneting.

§ 8. Avtalens varighet

Denne rammeavtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene med minst seks måneders skriftlig varsel. Avtalen kan tidligst sies opp 31.12. 2014.

  

Oslo 24.10 2013:
for NSF for NLB
Hauk Heyerdahl Øyvind Engh
forbundsleder direktør

 

Vedlegg 1: Standardavtale om engasjement som innleser
Vedlegg 2: Avtale med innleser om videresalg
Vedlegg 3: Avtale med forlag om salg av master
Vedlegg 4: Protokoll 2013