Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Lydbokavtalen

Standardavtale for lydbokinnlesning utformet av Norsk Skuespillerforbund og Den norske Forleggerforening. Oppdaterte satser gjeldende fra 1. juli 2017.

Avtale om innlesning av lydbok
mellom

______________________________(innleseren)

og

______________________________(utgiver)


1. Oppdraget

Innleseren påtar seg å lese inn følgende bok/manuskript (boken):

(forfatter/ tittel/ forlag/utgivelsesår)

Produsenten skaffer til veie et eksemplar av boken/manuskriptet. Innlesningen skal holde god kunstnerisk kvalitet og følge bokens/manuskriptets tekst hvis ikke annen beskjed er gitt. Innlesingen skal være avsluttet senest ……….
Det utarbeides plan for gjennomføring av innlesningen som vedlegg til denne avtalen.

2. Overdragelse av rettigheter mv.

Innleseren overdrar til produsenten eneretten til å fremstille eksemplarer, mangfoldiggjøre og på annen måte gjøre tilgjengelig hele eller deler av opptaket for allmennheten i den sammenheng, det antall som produsenten bestemmer, på ethvert (eksisterende og fremtidig) lydbærende medium. Eneretten til tilgjengeliggjøring omfatter, men er ikke begrenset, til salg av lydbøker som lydfil og som fysiske eksemplarer, både i digitalt og analogt format. Eneretten omfatter, men er ikke begrenset til, direktesalg, salg gjennom alle typer forhandlere (herunder bokhandlere og bokklubber). Tilgjengeliggjøring fra digitalt nettverk, slik som ved nedlastning, omfattes. Produsenten har rett til å gjøre innlesningen gratis tilgjengelig for allmennheten, dog ikke gjennom kringkastingssending eller ved videreformidling av kringkastingssending, jf. åndsverklovens § 45b.

Produsenten kan eventuelt inngå egen avtale med kringkastingsselskap om retten til å kringkaste opptaket. Innleseren har i så fall rett til et ekstra honorar, som forhandles frem av produsenten, og som ved bruk av hele innlesningen normalt ikke skal overstige 25 % av opprinnelig honorar (jf. pkt. 3 nedenfor), eventuelt justert i henhold til konsumprisindeksen hvis utnyttelsen skjer mer enn to år etter innlesningen. Ved utnyttelse av deler av innlesningen avkortes honoraret proporsjonalt.

Rettigheter til inntekter fra sekundærutnyttelse av lyd og levende bilder, etter avtale- og tvangslisenser, så som Norwaco, overdras ikke med inneværende avtale.

Produsenten har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtalen helt eller delvis til tredjepart så fremt slik overdragelse ikke kan antas å være krenkende for innleserens eller opptakets anseelse eller egenart. Ved overdragelse av en eller flere rettigheter etter herværende kontrakt til tredjepart i henhold til herværende kontrakt har innleseren ingen rett til særskilt honorar.

Innleseren skal navngis på alle fysiske eksemplarer av opptaket, i lydingressen og når opptaket gjøres tilgjengelig ved elektronisk kommunikasjon. Navngiving skal også skje i normal markedsføring av opptaket så sant formatet og måten gir mulighet for det, og det ikke skaper tekniske problemer.

Produsentens rettigheter i henhold til herværende avtale kan utnyttes uten geografiske avgrensinger, og avtalen innebærer ingen plikt for produsenten til å utnytte sine rettigheter.

3. Honorar

Som honorar for innlesningen (herunder forarbeidet) og for overdragelsen av rettigheter i henhold til herværende avtale betaler produsenten til innleseren et engangshonorar på NOK…………………., jf for øvrig bestemmelsen om rett til honorar for tilgjengeliggjøring gjennom kringkasting, pkt. 3, andre ledd. Honoraret forfaller til betaling senest to uker etter innlesningen er ferdig. Minstesatsen er per 1. juli 2017 kr 1514,60 per netto innlest time (slik den avspilles på CD-en/lydfilen). Minstesatsen reguleres i samsvar med konsumprisindeksen annethvert år. Feriepenger tilkommer ikke.

Dersom opptaket av innlesningen tar vesentlig lengre tid enn forutsatt på grunn av forhold som ikke skyldes innleseren, har innleseren krav på en rimelig kompensasjon. Dersom innlesningen avlyses fullstendig etter at innleseren har gjennomført en vesentlig del av sine forberedelser, har innleseren krav på en tredel av avtalt honorar.

Innleseren mottar ett frieksemplar av lydboken.

Som alternativ til honorering etter første ledd i dette pkt 4, kan partene avtale at produsenten skal betale innleseren en royalty på …% av netto utfakturert inntekt fra produsentens salg. Hvis det er flere enn en innleser og begge/alle innleserne har avtalt royaltybasert betaling, så skal royaltybetalingen fordeles forholdsmessig blant medvirkende innlesere. Dersom royalty anvendes som honorering forutsetter det at innleseren i rimelig utstrekning deltar aktivt i promotering av lydboken.

4.Avtalens varighet

Avtalen varer i den tid opptaket er vernet i henhold til åndsverkloven. Dersom produsentens rett til utgivelse mv. av lydversjonen av boken opphører i henhold til avtale med opphavsmannen eller annen rettighetshaver, kan likevel produsenten overdra sine rettigheter til opptaket i henhold til herværende avtale til tredjeperson som erverver rett til utgivelse mv. av lydversjonen av boken.

5.Mekling og Vernting

Oppstår det tvist mellom produsent og innleseren om avtalen, kan hver av partene kreve at det innhentes vurderinger av konflikten fra Den Norske Forleggerforening og Norsk Skuespillerforbund. Hvis partene etter mekling ikke blir enige, så kan partene etter 30 dager fremme saken for domstolene.


Sted og dato:_________________ Sted og dato:__________________


Utgiver: ______________________ Innleseren:____________________

 

Vedlegg til avtale om innlesning av lydbok:
Innlesningen

Blir innleseren forhindret fra å møte fram til avtalt tid, skal han/hun uten unødvendig opphold gi produsenten beskjed om det.

Innleseren plikter å være godt forberedt når han/hun møter i studio - det vil si å sette seg godt inn i stoffet, kjenne teksten og språktonen i den, avklare uttaleproblemer, dialekter, fremmedord etc. Produsenten vil være behjelpelig med å skaffe en veileder som kan kontaktes etter behov. Dette kan være en fagperson, forfatteren selv eller en annen person som kjenner boka godt. Eventuelle spørsmål som har betydning for innlesningen og gjennomføringen av den, må tas opp med produsenten i god tid på forhånd. Hvis produsenten har spesielle krav til innlesningen og tolkningen av teksten, skal de klargjøres før innlesningen skal finne sted slik at innleseren får nødvendig tid til forberedelse.

Under opptaket av innlesningen er innleseren forpliktet til å rette seg etter instruksjoner som gis av produsenten eller den produsenten har gitt fullmakt. Det gjelder for eksempel ny innlesning av deler av boken hvis det av kvalitetsmessige grunner er nødvendig.
Den første økta i studio med ny innleser er alltid å betrakte som en prøveinnlesning. Produsenten forbeholder seg rett til å avbryte innlesingen dersom innleseren bruker uforholdsmessig lang tid (mye feillesing o.l).
Produsenten forbeholder seg rett til å avbryte innlesingen dersom det oppstår avbrudd i innlesingen fra innlesers side, slik at avtalt tidspunkt for ferdig innlesning av lydboka ikke kan overholdes. Ved slike avbrudd godtgjøres innleseren etter nærmere avtale.

Opptaket av innlesningen (nedenfor kalt opptaket) skal skje med den teknologi som produsenten bestemmer. Produsenten avgjør bruk av lydkulisser og -illustrasjoner og utformingen av omslaget og forpakning.

Fremdriftsplan: